«ο σιωπών δοκεί συναινείν», qui tacet consentire videtur (όπoιoς σιωπά φαίνεται ότι συναινεί)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ιωάννης ΒΡΥΖΑΣ
δικηγόρος - Δρ Νομικής - ΔΜΣ Ποινικού Δικαίου
Βασ. Ηρακλείου 37-39
τηλ. 2310-238435 κιν. 6977-813733
Ε-mail : vryzas-1@otenet.gr
546 24 Θεσσαλονίκη

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

Πώς θα αναγνωρίσετε τα χρόνια των σπουδών για την ασφάλιση και τη συνταξιοδότηση

Πώς θα αναγνωρίσετε τα χρόνια των σπουδών για την ασφάλιση και τη συνταξιοδότηση

Σε ένα μόνο ασφαλιστικό ταμείο είναι δυνατή η αναγνώριση του χρόνου σπουδών για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών ασφάλισης και τη συνταξιοδότηση. Όπως επισημαίνει με εγκύκλιό του το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, αν κάποιος έχει ασφάλιση σε περισσότερους από ένα οργανισμούς κύριας ασφάλισης για τον κλάδο σύνταξης, μπορεί να αναγνωρίσει το χρόνο σπουδών σε ένα μόνο οργανισμό και όχι τμήμα του χρόνου σπουδών σε κάθε οργανισμό. Παράλληλα, το ανώτατο όριο του αναγνωριζόμενου χρόνου σπουδών θα είναι ίσο με τα κατά το χρόνο αποφοίτησης επίσημα ακέραια χρόνια σπουδών κάθε σχολής.

Αν η αποφοίτηση είναι στον προβλεπόμενο χρόνο σπουδών και η αναγραφόμενη ημερομηνία πτυχίου είναι προγενέστερη από τη λήξη του σπουδαστικού έτους, ο αναγνωριζόμενος χρόνος θα είναι όσα και τα επίσημα ακέραια χρόνια σπουδών. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος, εγγράφηκε στη Νομική Σχολή τον Οκτώβριο του 1985 και η αναγραφόμενη ημερομηνία στο πτυχίο του είναι η 25η Ιουλίου του 1989 ο χρόνος που θα αναγνωρίσει είναι 4 έτη (δηλ. 1.200 ημέρες και όχι 1.150 ημέρες που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία εγγραφής έως την ημερομηνία αποφοίτησης) δηλ. όσα είναι τα επίσημα ακέραια χρόνια σπουδών.

Στην περίπτωση που κάποιος κατέχει περισσότερα του ενός πτυχία ανώτερης ή ανώτατης σχολής (π.χ. ΤΕΙ & ΑΕΙ) δικαιούται να αναγνωρίσει το χρόνο σπουδών του από τη μία μόνο σχολή την οποία επιλέγει ο ίδιος, χωρίς να του δίνεται η δυνατότητα να αναγνωρίσει μέρος του χρόνου σπουδών του από την κάθε σχολή από την οποία αποφοίτησε.

Από τα έτη ασφάλισης που συνολικά μπορεί να αναγνωρίζονται με πλασματικά χρόνια για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από 1/1/2011 και μετά (δηλαδή 4 χρόνια για το 2011, 5 χρόνια για το 2012 και έως 7 από 1/1/2014 και μετά), θα αφαιρείται κάθε άλλος χρόνος, πραγματικός ή πλασματικός, που τυχόν έχει αναγνωρισθεί ή αναγνωρίζεται με βάση άλλες διατάξεις ή αποφάσεις των ταμείων, εφόσον ο χρόνος αυτός δεν αφορούσε υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση και έχει αναγνωριστεί ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Για να συνυπολογισθεί και να αξιοποιηθεί συνταξιοδοτικά ο χρόνος των σπουδών από τον ασφαλισμένο θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή 12 έτη πραγματικής ή και προαιρετικής ασφάλισης. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε και το ποσό που καταβάλλεται υπολογίζεται με ποσοστό 20% για την κύρια σύνταξη και 6% για την επικουρική (πλην ΕΤΕΑΜ) επί του 25πλασίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κάθε φορά κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης. Για παράδειγμα, το ποσό για την κύρια σύνταξη από την 1/7/2011 είναι 167,85 ευρώ (ή 8.056,80 ευρώ για 4 έτη) και για την επικουρική 50,35 ευρώ (ή 2.416,80 ευρώ για 4 έτη).

Πηγή: Ημερησία, 17.10.2011

EγκΙΚΑ/Α31/273/28/14.10.2011