«ο σιωπών δοκεί συναινείν», qui tacet consentire videtur (όπoιoς σιωπά φαίνεται ότι συναινεί)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ιωάννης ΒΡΥΖΑΣ
δικηγόρος - Δρ Νομικής - ΔΜΣ Ποινικού Δικαίου
Βασ. Ηρακλείου 37-39
τηλ. 2310-238435 κιν. 6977-813733
Ε-mail : vryzas-1@otenet.gr
546 24 Θεσσαλονίκη

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Συναίνεση νόμιμων αντιπροσώπων ανηλίκου σε ιατρική πράξη που τον αφορά

Συναίνεση νόμιμων αντιπροσώπων ανηλίκου σε ιατρική πράξη που τον αφορά

ΔιατΕισΕφΛαρ 92/2011

(Περίληψη Απόφασης) Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η προσφυγή κατά της εισαγγελικής διάταξης με την οποία είχε απορριφθεί η έγκληση που άσκησε σε βάρος δύο ιατρών για παράβαση καθήκοντος πατέρας δεκαεπτάχρονης ανήλικης, ο οποίος ισχυριζόταν ότι οι ως άνω ιατροί παρέβησαν τη νομική τους υποχρέωση να τον ενημερώσουν για την υγεία της ανήλικης κόρης του και να ζητήσουν και από τον ίδιο, ως συνασκούντα από κοινού με τη μητέρα αυτής τη γονική μέριμνα, τη συναίνεσή του για την υποβολή της ανήλικης σε αμυγδαλεκτομή, καθώς, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 στοιχ. β΄ περ. αα΄ του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ΚΙΔ), όταν η γονική μέριμνα δεν ασκείται και από τους δύο γονείς από κοινού, αλλά ο ένας ασκεί μέρος της γονικής μέριμνας (διότι η επιμέλεια έχει ανατεθεί στον άλλο γονέα) τη συναίνεση δηλώνει αποκλειστικά το πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια.

Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 19/8.6.2011 έκθεση προσφυγής του Δ.Σ., κατοίκου Βόλου, κατά της υπ’ αριθμ. 86/2011 Διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, με την οποία απορρίφθηκε (ως αστήρικτη στο νόμο) η από 1.3.2010 έγκλησή του κατά των «υπευθύνων» (ιατρών Π.Μ. και Π.Α.) του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου για παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ), πράξη που φέρεται ότι τελέστηκε στο Βόλο, στις 12 Ιανουαρίου 2010.

Η κρινόμενη προσφυγή ασκήθηκε νομοτύπως και εμπροθέσμως ενώπιον του Γραμματέα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου και περιέχει νόμιμο λόγο άσκησής της, δηλαδή την εσφαλμένη εκτίμηση (και τη λανθασμένη νομική αξιολόγηση) των πραγματικών περιστατικών, τα οποία προέκυψαν από τη διενεργηθείσα προκαταρκτική εξέταση· επομένως, εφόσον συντρέχουν όλες οι απαιτούμενες δικονομικές προϋποθέσεις, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να εξετασθεί ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Με την (απορριφθείσα) από 1.3.2010 έγκληση του προσφεύγοντος ζητήθηκε η ποινική δίωξη για παράβαση καθήκοντος των υπευθύνων υπαλλήλων (προφανώς: ιατρών) του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, οι οποίοι –κατά τους ισχυρισμούς του εγκαλούντος– με πρόθεση παρέβησαν τα καθήκοντα της υπηρεσίας τους για να τον βλάψουν, και ειδικότερα, ενώ είχαν νομική υποχρέωση να τον ενημερώσουν για την υγεία της ανήλικης (γεννηθείσας στις 29.11.1992) κόρης του Σ.-Μ., ως συνασκούντα τη γονική μέριμνα αυτής (της οποίας η επιμέλεια έχει ανατεθεί από το δικαστήριο στη μητέρα της), εκείνοι (Χειρουργός ΩΡΛ Π.Μ. και Αναισθησιολόγος Π.Α.) προέβησαν στις 12.1.2010 σε χειρουργική επέμβαση αμυγδαλεκτομής με γενική αναισθησία στην ανήλικη χωρίς τη δική του ενημέρωση και συναίνεση (με μόνη τη συναίνεση της μητέρας της), καταχωρίζοντας μάλιστα ανακριβή διεύθυνση κατοικίας της ασθενούς στο τηρούμενο αρχείο του Νοσοκομείου (…., αντί του ορθού ….).

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 12 παρ. 1, 2α΄ του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν 3418/2005), που ρυθμίζει το θέμα της συναίνεσης του ενημερωμένου ασθενούς, ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη έγκυρη συναίνεση του ασθενούς, προϋπόθεση της οποίας είναι να έχει προηγηθεί πλήρης, σαφής και κατανοητή ενημέρωση. Στο ίδιο άρθρο (12 παρ. 2 β΄ αα΄ ΚΙΔ) ορίζεται ότι «… αν ο ασθενής είναι ανήλικος, η συναίνεση δίδεται από αυτούς που ασκούν τη γονική μέριμνα ή έχουν την επιμέλειά του. Λαμβάνεται, όμως, υπόψη και η γνώμη του, εφόσον ο ανήλικος, κατά την κρίση του ιατρού, έχει την ηλικιακή, πνευματική και συναισθηματική ωριμότητα να κατανοήσει την κατάσταση της υγείας του, το περιεχόμενο της ιατρικής πράξης και τις συνέπειες ή τα αποτελέσματα ή τους κίνδυνους της πράξης αυτής …». Είναι προφανές ότι ενδεχόμενη παράβαση του καθήκοντος του νοσοκομειακού ιατρού αναφορικά με την ενημέρωση-συναίνεση του ασθενούς, το οποίο καθορίζεται με τον προαναφερόμενο νόμο (ΚΙΔ), θα μπορούσε να αποτελέσει στοιχείο στην πραγμάτωση της νομοτυπικής μορφής του εγκλήματος της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ), κατά την έννοια που νομολογιακά γίνεται δεκτή (βλ. ενδεικτικά ΑΠ 1153/2010 ΠοινΧρ ΞΑ΄, 343). Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τον ανήλικο ασθενή, το καθήκον της εκ μέρους του ιατρού ενημέρωσης πρέπει να οριοθετηθεί στο πλαίσιο της διάταξης του άρθρου 12 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Οικογενειακού Δικαίου του Αστικού Κώδικα. Στη θεωρία του Αστικού Δικαίου γενικά γίνεται δεκτό ότι η φροντίδα για την υγεία του ανηλίκου και ειδικότερα η συναίνεση σε ιατρικές επεμβάσεις αποτελεί περιεχόμενο της επιμέλειας (ΑΚ Ι518) (βλ. Έ. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο II β, 3η έκδοση, 2003, σελ. 289, και Κ. Φουντεδάκη, Η συναίνεση του ενημερωμένου ασθενούς σύμφωνα με το νέο Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, στο συλλογικό έργο: Ο νέος Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας – Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής Ι, 2006, σελ. 19 και υποσημ.13 με τις εκεί παραπομπές σε συγγράμματα των Κουμάντου, Παπαχρίστου, Πουλιάδη, Φίλιου και Δασκαρόλη). Αλλά και η νομολογία, ορθά, προς την ίδια κατεύθυνση κινείται. Έτσι, στην απόφαση ΕφΑθ 1151/2008 (ΕλλΔνη 2008, 824) γίνεται δεκτό ότι «… περιλαμβάνει αυτή (η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου), όπως γίνεται φανερό από το χρησιμοποιούμενο στην πιο πάνω διάταξη του άρθρου 1518 επίρρημα «ιδίως», κάθε θέμα το οποίο σχετίζεται με την ανάπτυξη της σωματικής και ψυχικής προσωπικότητας του ανηλίκου τέκνου (όπως στέγη, ντύσιμο, τροφή, υγεία, μόρφωση, επαγγελματική εκπαίδευση, ηθική διαπαιδαγώγηση)…» (κάποια αντίθετη τάση στη νομολογία καταγράφεται μόνο για το ζήτημα της ονοματοδοσίας και όχι των ιατρικών επεμβάσεων, βλ. ΑΠ 1321/1992 Αρμ 1994, 340). Έχοντας υπόψη τις προεκτεθείσες παραδοχές της Επιστήμης του Αστικού Δικαίου και της Νομολογίας, η ορθή ερμηνευτική προσέγγιση του άρθρου 12 παρ. 2 στοιχ. β΄ περ. αα΄ ΚΙΔ (θεωρούμε ότι) αναμφίβολα είναι η προτεινόμενη από την Καθηγήτρια Κ. Φουντεδάκη (Η συναίνεση του ενημερωμένου ασθενούς σύμφωνα με το νέο ΚΙΔ, ό.π., σελ. 19), δηλαδή ότι η διάταξη αυτή έχει την έννοια ότι όταν η γονική μέριμνα δεν ασκείται και από τους δύο γονείς από κοινού, αλλά ο ένας ασκεί μέρος της γονικής μέριμνας διότι η επιμέλεια έχει ανατεθεί στον άλλο γονέα, τη συναίνεση δηλώνει αποκλειστικά το πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια.

Επειδή στην προκείμενη περίπτωση, από τα πραγματικά περιστατικά που εκτίθενται στην έγκληση του προσφεύγοντος, όπως αποσαφηνίστηκαν και κατά την προκαταρκτική εξέταση, συνάγεται ότι η καταγγελλόμενη συμπεριφορά του Χειρουργού ΩΡΛ Αναπληρωτή Διευθυντή της ΩΡΛ Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου Π.Μ. και του Αναισθησιολόγου Συντονιστή Διευθυντή του Αναισθησιολογικού Τμήματος του ίδιου Νοσοκομείου Π.Α., οι οποίοι, στην ΩΡΛ Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, στις 12 Ιανουαρίου 2010, προέβησαν σε χειρουργική επέμβαση αμυγδαλεκτομής με γενική αναισθησία στην έχουσα συμπληρώσει το Ι7ο έτος της ηλικίας της μαθήτρια Σ.-Μ. Σ., πάσχουσα από χρόνια πυώδη αμυγδαλίτιδα, με (μόνη) τη συναίνεση της (δυνάμει της υπ’ αριθμ. 293/2000 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου έχουσας την επιμέλεια της ανήλικης) μητέρας της, δεν στοιχειοθετεί το έγκλημα της παράβασης καθήκοντος, αφού ουδέν καθήκον καθοριζόμενο από το νόμο παρέβησαν. Αντίθετα, ενήργησαν στο πλαίσιο των διατάξεων του ΚΙΔ και του ΑΚ, αναφορικά με την υποχρέωσή τους να ενημερώσουν και να λάβουν τη συναίνεση από την έχουσα το νόμιμο δικαίωμα μητέρα της ανήλικης ασθενούς (η «αταξία» περί την καταχώριση εσφαλμένης διεύθυνσης κατοικίας της ασθενούς στο αρχείο του Νοσοκομείου, προφανώς, δεν τελεί σε οποιαδήποτε συνάφεια με το καθήκον ενημέρωσης-λήψης συναίνεσης, ούτε μπορεί να σχετίζεται άλλως με το καταγγελλόμενο ποινικό αδίκημα· το ίδιο ισχύει και για την ύπαρξη «αντιδικίας» μεταξύ του προσφεύγοντος και του συζύγου της πρώην συζύγου του, ιατρού άλλης Κλινικής του ίδιου Νοσοκομείου, που φαίνεται άσχετη με την ουσία της παρούσας υπόθεσης).

Συνακόλουθα, ορθώς ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Βόλου έκρινε ότι η έγκληση του προσφεύγοντος είναι νομικά αβάσιμη (δεν στηρίζεται στο νόμο) και την απέρριψε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 47 ΚΠΔ. Επομένως, η υπό κρίση προσφυγή κατά της Διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη.

Για τους λόγους αυτούς

Έχοντας υπόψη και το άρθρο 48 ΚΠΔ.

Απορρίπτουμε την υπ’ αριθμ. 19/8.6.2011 προσφυγή του Δ.Σ., κατοίκου Βόλου, κατά της υπ’ αριθμ. 86/2011 Διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου.

Ο Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας,
Δημήτριος Παπαγεωργίου

Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

Το Ν.2469/97 επικαλείται η Τράπεζα της Ελλάδος για τις ατοποθετήσεις των αποθεματικών Ασφαλ.Ταμείων & ΝΠΔΔ σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου...

Η Τράπεζα της Ελλάδας παίζει με τις λέξειςΤις αυστηρές διατάξεις του Νόμου 2469/1997 επικαλείται η Τράπεζα της Ελλάδος απαντώντας στις επικρίσεις που έχει δεχθεί αναφορικά με τις τοποθετήσεις των αποθεματικών των Ασφαλιστικών Ταμείων σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, στο λεγόμενο «Κοινό Κεφάλαιο».

Όπως αναφέρει η ΤτΕ σε ανακοίνωσή της τα διαθέσιμα κεφάλαια των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων («φορείς») συνιστούν το Κοινό Κεφάλαιο το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Το ενεργητικό του Κοινού Κεφαλαίου, το οποίο κατά τον νόμο αποτελεί ομάδα περιουσίας, ανήκει εξ αδιαιρέτου στους συμμετέχοντες στο Κοινό Κεφάλαιο φορείς ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους.

Όσον αφορά στη διαχείριση του Κοινού Κεφαλαίου η ΤτΕ υποστηρίζει ότι «δεν διενεργείται ελεύθερα, αλλά αυστηρά εντός του πλαισίου που θέτει ο νόμος (άρθρο 15, παρ. 11, υποπαρ. γ', ν. 2469/1997). Επομένως η ΤτΕ είναι υποχρεωμένη να επενδύει το ενεργητικό του Κοινού Κεφαλαίου αποκλειστικά σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου (σε «κινητές αξίες του Ελληνικού Δημοσίου» κατά τη διατύπωση του νόμου) και μάλιστα άμεσα.

Επισημαίνεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος παρέχει, όποτε ζητηθεί, κάθε πρόσφορη ενημέρωση, τόσο προς τους συμμετέχοντες σ' αυτό φορείς, όσο και προς τους ασκούντες εποπτεία. Πέραν αυτού, κάθε εξάμηνο όλοι οι φορείς που μετέχουν στο Κοινό Κεφάλαιο λαμβάνουν γραπτή ενημέρωση για τις προσόδους από τη διαχείρισή του, ενώ οι εξαμηνιαίες αποδόσεις του χαρτοφυλακίου του Κοινού Κεφαλαίου αναφέρονται στον δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ιερέας κατηγορείται ότι έσκαβε στην Αγία Τράπεζα για να βρει λίρες !!

Ιερέας έσκαβε στην Αγία Τράπεζα για να βρει λίρες!!


Αίσθηση έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη του Κιλκίς η αποκάλυψη ότι ιερέας και ένας επίτροπος συνελήφθησαν γιατί είχαν σκάψει στο χώρο της Αγίας Τράπεζας, σε ιερό ναό στην Φύσκα, προκειμένου να βρούν θησαυρό με λίρες.

Ο ιερέας, 53 χρόνων και ο 57χρονος επίτροπος συνελήφθησαν χθες αστυνομικούς της Ασφάλειας κατηγορούμενοι για αρχαιοκαπηλία και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα του Κιλκίς. Για την υπόθεση αναζητούνται άλλα τέσσερα άτομα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία οι δυο συλληφθέντες έκαναν παράνομη ανασκαφή μέσα στην εκκλησία του χωριού, καθώς είχαν πληροφορίες ότι στο σημείο θα έβρισκαν θησαυρό με λίρες.
Κατά την έρευνα εντοπίστηκε μέσα στην εκκλησία και πίσω από το χώρο της Αγίας Τράπεζας μία τρύπα με διάμετρο ενός μέτρου και βάθος δύο μέτρων.
Στην Αγία Τράπεζα υπήρχαν, επίσης, σακιά με χώμα, διάφορα σκαπτικά εργαλεία και δύο ζευγάρια γάντια.

Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

Στρατιωτικός μετέφερε λαθρομετανάστες !!!

Στρατιωτικός μετέφερε λαθρομετανάστεςΣτρατιωτικός που υπηρετεί στον Έβρο συνελήφθη από λιμενικούς στην Ηγουμενίτσα, καθώς οδηγούσε νταλίκα που μετέφερε παράνομους μετανάστες.
Συγκεκριμένα, στην νταλίκα, μαζί με το εμπόρευμα που ήταν πορτοκάλια, μετέφερε και 70 παράνομους μετανάστες, ανάμεσά τους δυο παιδιά και μια γυναίκα, οι οποίοι επρόκειτο να περάσουν από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας στην Ιταλία.
Στον έλεγχο που έγινε στο λιμάνι, οι άνδρες του κλιμακίου ειδικών αποστολών του λιμενικού εντόπισαν τους μετανάστες μέσα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην νταλίκα.
Ο οδηγός συνελήφθη, ενώ από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η νταλίκα έφερε πλάστες πινακίδες.

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

Και οι ... 4 ήταν "υπέροχοι" [κύκλωμα μεγαλοτοκογλύφων Θεσσαλονίκης]

Ξερίζωσαν το «καρκίνωμα» που κατέτρωγε τη Θεσσαλονίκη - μπράβο στην Αστυονομία μας !

πρωτοΔημοσιεύτηκε: Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012 | ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ


ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ

Επιχειρηματίες στα όρια της αυτοκτονίας, τέσσερις εγγκληματικές οργανώσεις με ειδικότητα στην υψηλή τέχνη της... τοκογλυφίας, που λειτουργούσαν ως συγκοινωνούντα δοχεία με κοινά μέλη και θύματα, καθώς επίσης και σπίτια, αυτοκίνητα, αλλά και ολόκληρες... επιχειρήσεις που άλλαζαν χέρια μέσα σε μία νύχτα αποτελούν τα πολυάριθμα κομμάτια ενός παζλ, που συνέθεσαν με μεγάλη δυσκολία και άκρα μυστικότητα οι αστυνομικές αρχές, ξεριζώνοντας το «καρκίνωμα» που κατέτρωγε τον επιχειρηματικό κόσμο της Θεσσαλονίκης.

«Εάν δεν τους πιάνατε, θα είχαμε σίγουρα πολλές αυτοκτονίες», φέρεται να είπε σε αξιωματικό της Ασφάλειας κάποιο από τα θύματα των κυκλωμάτων τοκογλυφίας και εκβίασης, ενώ από την πλευρά του ο διευθυντής Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, Αθηναγόρας Παζαρλής, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «τα θύματα ήταν μονίμως με μία θηλιά στο λαιμό».

Το ότι οι δράστες προέρχονταν από διάφορους χώρους, καθώς στις εγκληματικές οργανώσεις συμμετείχαν «εκπρόσωποι» του τραπεζικού συστήματος, της Αστυνομίας, του ΣΔΟΕ, καθώς επίσης και εφοριακοί, δικηγόροι, ένας δημοσιογράφος, επιχειρηματίες, αλλά και άτομα που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί γύρω από τα κυκλώματα ένα προστατευτικό τείχος χάρη στις πληροφορίες και τις «διευκολύνσεις» που προσφέρονταν. Αλλωστε, όπως προκύπτει από πληροφορίες, για το λόγο αυτόν οι αστυνομικοί που ασχολήθηκαν αρχικά με την υπόθεση ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα και όλοι της απολύτου εμπιστοσύνης του επικεφαλής, ώστε να μη διαρρεύσει έστω και η παραμικρή πληροφορία.

Κλειστά στόματα

Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό πως λίγο καιρό πριν «σκάσει η βόμβα» για την εξιχνίαση της υπόθεσης, τα τηλεφωνήματα που δέχονταν οι αξιωματικοί από άτομα υπεράνω υποψίας, τα οποία προσπαθούσαν όσο πιο διακριτικά γινόταν να μάθουν κάποια πληροφορία, έπεφταν... βροχή, ωστόσο τα στόματα όλων ήταν ερμητικά κλειστά.

Αστυνομικοί αναφέρουν ότι μεταξύ των τεσσάρων οργανώσεων είχε δημιουργηθεί ένα απίστευτο δίκτυο συνεργασίας, ενώ όλες τους «τροφοδοτούνταν» συνεχώς με νέα θύματα. Επιχειρηματίες δανείζονταν από δύο ή και τρεις οργανώσεις παράλληλα για να μπορέσουν να καλύψουν τα χρέη τους, δράστες παρείχαν πληροφορίες σε περισσότερα από ένα «αφεντικά» και όλοι μαζί τηρούσαν έναν αυστηρότατο νόμο σιωπής, που τελικά «έσπασε» χάρη σε έναν επιχειρηματία ο οποίος βρήκε το κουράγιο να καταφύγει στις αρχές. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν αξιωματικοί, ως σκληρότερη χαρακτηριζόταν η ομάδα του επιχειρηματία Μάρκου Καραμπέρη, ο οποίος θεωρούνταν ανένδοτος όσον αφορά τα χρέη των θυμάτων και απαιτούσε να ξεπληρώνεται μέχρι και το τελευταίο ευρώ.

Η πρώτη οργάνωση

Τον ηγετικό ρόλο, σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, στην πρώτη οργάνωση φέρεται να είχε ο επιχειρηματίας Μάρκος Καραμπέρης, ο οποίος κατηγορείται για συγκρότηση, ένταξη, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων της εκβίασης και τοκογλυφίας, εκβίαση κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, τοκογλυφία κατ' επάγγελμα, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ' επάγγελμα, εντός πλαισίων εγκληματικής οργάνωσης, παράνομη κατοχή όπλου, οπλοφορία, οπλοχρησία. Στην ίδια οργάνωση φέρεται πως ενέχονται άλλα έντεκα άτομα, που κατηγορούνται κατά περίπτωση για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων της εκβίασης και τοκογλυφίας, εκβίαση κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, τοκογλυφία κατ' επάγγελμα και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ' επάγγελμα, εντός πλαισίων εγκληματικής οργάνωσης, άμεση συνέργεια σε εκβίαση, παροχή ουσιωδών πληροφοριών και υλικών μέσων με σκοπό τη διευκόλυνση ή υποβοήθηση εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία επίσης συνελήφθησαν. Πρόκειται για τους Δημήτριο Λογοθέτη, Ελένη Μπούρδα, Ιωάννη Χατζηιγνατιάδη, Ευστράτιο Κωνσταντινίδη, Μαρία Γκαλιάνη, Θωμά Καραμπέρη του Μάρκου, το δημοσιογράφο Γεώργιο Φερέτη και τους Χρήστο Παπαχατζή, στέλεχος του ΣΔΟΕ, Νικόλαο Ζήνδρο, δικηγόρο, Αθανάσιο Καβρακύρη, τραπεζικό υπάλληλο, και Γεώργιο Θεοδώρου, τραπεζικό στέλεχος.

Κέρδη άνω των 40 εκατ. ευρώ

Η οργάνωση του επιχειρηματία Καραμπέρη δάνειζε, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, με τοκογλυφικό επιτόκιο από 5% μέχρι και 15% μηνιαίως, ενώ υπολογίστηκε από την Ασφάλεια πως το κέρδος για το διάστημα από το 2004 έως το 2011 ξεπερνά τα 40.000.000 ευρώ. «Κάποιοι επιχειρηματίες μεταβίβασαν είτε ποσοστό είτε ολόκληρες τις επιχειρήσεις τους για να ξεπληρωθούν τα χρέη τους. Αλλωστε, οι περισσότεροι με το ζόρι πλήρωναν κάθε μήνα τους τόκους», εξηγεί αξιωματικός και προσθέτει: «Σπίτια προσημειώθηκαν, κάποιοι δανείζονταν χρήματα από συγγενείς και φίλους, στρέφονταν όπου μπορούσαν». Είναι χαρακτηριστικό πως ένα από τα θύματα ξεπλήρωσε μέρος του ποσού που είχε δανειστεί δίνοντας μεγάλη ποσότητα... κρασιών, ενώ επιταγές, συναλλαγματικές και μεταβιβάσεις αυτοκινήτων ήταν κάτι πολύ συνηθισμένο. Μάλιστα, επιχειρηματίας ανέφερε στους αστυνομικούς, χωρίς όμως να καταθέσει επίσημα, πως όταν προσπάθησε να γνωστοποιήσει στις αρχές τι συνέβαινε, το «κύκλωμα» του ζήτησε να τα βρουν... κολλώντας ένα όπλο στο κεφάλι του.

Η δεύτερη οργάνωση

Μετρητά, κοσμήματα, επιχειρήσεις και αγροτεμάχια συγκέντρωνε από τα θύματά του ο φερόμενος ως «εγκέφαλος», σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, της δεύτερης οργάνωσης, ο επιχειρηματίας Δημήτρης Λαμπάκης ή απλώς «Τάκης» για τους δικούς του ανθρώπους. Ο συγκεκριμένος κατηγορείται για συγκρότηση, ένταξη, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων της εκβίασης και τοκογλυφίας, εκβίαση κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, τοκογλυφία κατ' επάγγελμα και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ' επάγγελμα, εντός πλαισίων εγκληματικής οργάνωσης. Οι τόκοι που ζητούσαν από τα θύματά τους κυμαίνονταν από 8,33% έως και 12,5% μηνιαίως, ενώ εκτιμάται ότι τα κέρδη της οργάνωσης ξεπερνούν τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ.

Τις κατά περίπτωση κατηγορίες της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων της εκβίασης και τοκογλυφίας, τοκογλυφία κατ' επάγγελμα, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ' επάγγελμα, εντός πλαισίων εγκληματικής οργάνωσης, παροχή ουσιωδών πληροφοριών και υλικών μέσων με σκοπό τη διευκόλυνση ή υποβοήθηση εγκληματικής οργάνωσης και παράβασης του νόμου περί όπλων αντιμετωπίζουν επίσης και τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης που συνελήφθησαν και είναι οι Σήμα Τζωάννου, ιδιωτική υπάλληλος, Θεοδώρα Λακόρτε, Αννα Λαμπάκη, Ηλίας Λαμπάκης, Μilan Durdevic, παλιός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, Πολύδωρος Χριστοφυλλίδης, Συμεών Βιλανάκης, Αλέξανδρος Σταμπουλής, δικηγόρος, και Ιωάννης Παπαγεωργίου.

Η τρίτη οργάνωση

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης Γεώργιος Πολυμέρης μπορεί, σύμφωνα με τις αρχές, να μην έχει υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το διάστημα από 2005 έως 2010, ωστόσο τα κέρδη του εκτιμάται ότι είναι μεγάλα. Ο ίδιος κατηγορείται για συγκρότηση, ένταξη, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων της εκβίασης, τοκογλυφίας και απάτης, εκβίαση κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, τοκογλυφία κατ' επάγγελμα, απάτη κατ' επάγγελμα, αρπαγή κατά συναυτουργία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ' επάγγελμα, εντός πλαισίων εγκληματικής οργάνωσης, και παράβαση του νόμου περί όπλων. Ως μέλη της οργάνωσης, οι οποίοι έχουν συλληφθεί, φέρονται οι Βασίλειος Πρίντζιος, γιατρός, Μιχαήλ Τσοτουλίδης, Σταμάτης Τσικρικώνης, Ιωάννης Αθανασιάδης, υπάλληλος ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Κωνσταντίνος Κοασίδης, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Συμεών Τούσιος, Πασχάλης Κουγιουμτζής, Παύλος Κοτανίδης, Γεώργιος Βασιλειάδης, Μιχαήλ Τάτογλου, Αριστείδης Πετρίδης και Ιωάννης Σαρίδης, τραπεζικός υπάλληλος.

Η τέταρτη οργάνωση

Την αρχηγία της συγκεκριμένης οργάνωσης είχαν, σύμφωνα με την Αστυνομία, τρία αδέρφια, τα δύο από τα οποία έχουν απασχολήσει για υποθέσεις ναρκωτικών. Από αυτούς συνελήφθησαν οι δύο. Πρόκειται για τους Κωνσταντίνο και Νικόλαο Μελέτη, ενώ αναζητείται ο τρίτος αδερφός. Οι δύο πρώτοι αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της συγκρότησης, ένταξης, διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων της εκβίασης και τοκογλυφίας, εκβίασης με το πρόσχημα παροχής «προστασίας» κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, εκβίασης κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, τοκογλυφίας κατ' επάγγελμα και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ' επάγγελμα, εντός πλαισίων εγκληματικής οργάνωσης.

Επίσης, ως μέλη συνελήφθησαν οι Ηλίας Σαρναζίδης, Θωμάς Ψωμάς, Ιωάννης Γρηγοριάδης, Τιμολέων Πολίτης, Leonardo Rustemi, υπήκοος Αλβανίας, Ιωάννης Παραλυκίδης, Σπαρτάκ Κίσελεβ, γεννημένος στη Ρωσία, Irgen Ziu, γεννημένος στην Αλβανία, Αρθούρος Πετρίδης, Vazha Batkuashvili, γεννημένος στη Γεωργία, Michaela Holazova, Χαράλαμπος Ανδριώτης, αστυφύλακας σε υπηρεσία της Θεσσαλονίκης, Γεώργιος Κελίδης, Αναστάσιος Μουταφίδης, εφοριακός και Σταύρος Σουντουλίδης, ιδιοκτήτης καταστήματος με φωτιστικά.

Είναι χαρακτηριστικό πως η συγκεκριμένη οργάνωση δάνειζε, σύμφωνα με τις αρχές, με επιτόκιο από 6,5% έως... 80% μηνιαίως. Επιπλέον, τα μέλη της παρείχαν προστασία σε 33 καταστήματα της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής. Οπως επισημαίνουν αστυνομικοί, κάποια από τα μέλη της οργάνωσης ήταν σε «επιφυλακή», ώστε αν τους το ζητούσαν οι καταστηματάρχες να μεταβαίνουν αμέσως σε κάποιο μαγαζί για να επιλύσουν τυχόν προβλήματα που δημιουργούνταν, όπως η απομάκρυνση ενοχλητικών θαμώνων.

Συνομιλίες ... κορυφής ! [στο "κύκλωμα τοκογλύφων" της Θεσσαλονίκης μας]

Οι συνομιλίες που «καίνε» το κύκλωμα της Θεσσαλονίκης

αντιγραφή από : Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012 | ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ


ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ

«Πρόσβαση» ώστε να... προσεγγίσει ακόμη και τον πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αναζητούσε ο 58χρονος επιχειρηματίας Μάρκος Καραμπέρης, ο οποίος συνελήφθη φερόμενος ως αρχηγός κυκλώματος τοκογλύφων και εκβιαστών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, αφού είχε εξασφαλίσει «εσωτερική πληροφόρηση» ακόμη και από ανώτατους υπαλλήλους του ΣΔΟΕ αλλά και επαγγελματίες δημοσιογράφους, ο 58χρονος θεώρησε ότι μπορεί να χτυπήσει ακόμη και την... πόρτα του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος προΐσταται της συγκεκριμένης Αρχής.

Στις περίπου 3.500 τηλεφωνικές συνομιλίες που έχει καταγράψει ο σούπερ κοριός της ΕΥΠ αποκαλύπτονται οι σχέσεις που διατηρούσαν τα μέλη του κυκλώματος με στελέχη του ΣΔΟΕ καθώς και οι διασυνδέσεις τους με τα κυκλώματα των παράνομων στοιχημάτων μέσω των οποίων σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές ξέπλεναν τα μεγάλα χρηματικά ποσά που αποκόμιζαν από τις παράνομες δραστηριότητες για τις οποίες συνελήφθησαν.

Χαρακτηριστική είναι η συνομιλία που είχε ο Μάρκος Καραμπέρης με τον Χρήστο Παπαχατζή, επικεφαλής της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης του ΣΔΟΕ, έπειτα από καταγγελία που έγινε στις διωκτικές αρχές για τη δράση του συγκεκριμένου κυκλώματος. Ο κ. Παπαχατζής φέρεται να τηλεφωνεί στον 58χρονο, προκειμένου να τον ενημερώσει για μία καταγγελία που έγινε σε βάρος του, ενώ οι συνομιλίες γίνονται σε πολύ φιλικό τόνο.

Διάλογοι - «φωτιά»

Καραμπέρης: Ελα, Χρήστο

Παπαχατζής: Αγορίνα μου, τι κάνεις;

Καραμπέρης: Καλά, παλικάρι μου. Πώς είσαι;

Παπαχατζής: Κάπου σε είδα εσένα. Κάπου.

Καραμπέρης: Σώπα ρε.

Παπαχατζής: Από παλιά.

Καραμπέρης: Πολύ παλιά.

Παπαχατζής: Ανώνυμα. Θα το δω αύριο θα σε πω πότε είναι ακριβώς. Αλλά απ' ό,τι έριξα μια ματιά δεν, «πα...ριές» λέει τώρα κάποιος καλοθελητής.

Καραμπέρης: Καταγγελία δηλαδή;

Παπαχατζής: Ναι, ναι.

Μ' αυτόν τον τρόπο φέρεται να «προειδοποιεί» ο επικεφαλής της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης του ΣΔΟΕ τον Μάρκο Καραμπέρη, ενώ την επόμενη ημέρα δίνει πλήρη αναφορά για το περιεχόμενο της καταγγελίας την οποία μάλιστα χαρακτηρίζει «πα...ριά»!

Παπαχατζής: Το είδα.

Καραμπέρης: Ναι.

Παπαχατζής: Μια «πα...ριά» είναι.

Καραμπέρης: Καταγγελία τίποτε;

Παπαχαταζής: Ναι, ναι. Τον 8ο του 10.

Καραμπέρης: Κατάλαβα, κατάλαβα.

Παπαχατζής: Ανώνυμη, ανώνυμη. Κάτσε λίγο να σου πω, την είχα εδώ τώρα και την έβαλα μέσα εγώ. Μισό λεπτό, ρε φίλε.

Καραμπέρης: Ναι, αγόρι μου, περιμένω.

Παπαχατζής: Ναι, να. Ο τάδε ιδιοκτήτης του ν.κ., κατάλαβες, «Θεσσαλονικιά».

Καραμπέρης: Ναι ναι.

Παπαχατζής: Απέκτησε μεγάλη ακίνητη περιουσία με παράνομο τρόπο, τοκογλυφία, εκβιασμοί, συνεργοί του είναι τέσσερις κουμπάροι και δύο δικηγόροι. Ξύσ' τ' αρχί... σου με γκασμά.

Καραμπέρης: (Γέλια). Τι μ... είναι ρε.

Παπαχατζής: (Γέλια). Είναι αχρέωτη. Ακόμη την κρατάω εγώ, θα τα πούμε από κοντά.

Για το ίδιο θέμα φέρεται ότι ο Μάρκος Καραμπέρης έχει ενημερωθεί και από τον πρώην διευθυντή ειδήσεων της ΕΡΤ3, Γιώργο Φερέτη.

Καραμπέρης: Με πήρε και ο Φερέτης, λέει έτσι κι έτσι. Του λέω «με τον Χρήστο είμαστε αδέρφια», του λέω.

Χαρακτηριστικές είναι και οι συνομιλίες που έχουν καταγραφεί μεταξύ του δημοσιογράφου της ΕΡΤ3 και του Μάρκου Καραμπέρη, ο οποίος αναζητούσε πληροφορίες για το ιδιόχειρο σημείωμα που άφησε ο ιδιοκτήτης εστιατορίου Λεωνίδας Μαργιόλης, ο οποίος έδωσε τέλος στη ζωή του πηδώντας από τον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας όπου διέμενε. Δύο ημέρες μετά την αυτοκτονία του επιχειρηματία οι δύο άνδρες συζητούν στο τηλέφωνο:

Καραμπέρης: Καλά ρε τα έμαθα. Εντάξει.

Φερέτης: Εμαθα κι εγώ περισσότερα.

Καραμπέρης: Για πες μου.

Φερέτης: Λοιπόν αυτός πριν πέσει πυροβολήθηκε με τ' αεροβόλο.

Καραμπέρης: Ποιος;

Φερέτης: Ο συχωρεμένος.

Καραμπέρης: Σώπα ρε. Δεν το ήξερα αυτό.

Φερέτης: Αυτό βγήκε, αυτό βγήκε.

Καραμπέρης: Πήγε ν' αυτοκτονήσει με αυτόν τον τρόπο δηλαδή.

Φερέτης: Και στο σημείωμα που γράφει λέει, σαν ποίημα το έχει γράψει.

Στην ίδια τηλεφωνική συνομιλία ο Μάρκος Καραμπέρης χαρακτηρίζει τον επιχειρηματία που αυτοκτόνησε ως «καταπληκτικό παιδί», λέγοντας μάλιστα ότι «τον αγαπούσε σαν αδερφό του».

Καραμπέρης: Τον βοήθησα 1.000 φορές. Οταν σου λέω χίλιες, χίλιες. Οπως βοηθάω εσένα, αλλά με πολύ μεγαλύτερο «μπακράουντ».

Στη συνέχεια ο 58χρονος αναφέρει ότι «δεν άντεξε να πάει στην κηδεία», καθώς, όπως καταγράφεται στη συνομιλία, «πήρε χάπι ηρεμιστικό και πάλι δεν ήταν καλά».

Πέντε ημέρες μετά την παραπάνω συνομιλία οι δύο άνδρες ξανασυζητούν στο τηλέφωνο. Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας προκύπτει ότι οι δύο άνδρες είχαν και χρηματικές συναλλαγές. Ο δημοσιογράφος φέρεται να μεσολαβεί και στις «εξυπηρετήσεις» που έκανε ο 58χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τη δικογραφία δάνειζε με τοκογλυφικούς όρους.

Φερέτης: Με παρακάλεσε το εξής ο Βαγγέλης. Εάν μπορεί μέχρι την Παρασκευή

Καραμπέρης: Ναι.

Φερέτης: Να έχει ένα 50άρικο και να δίνει αντί για πέντε να δίνει 7,5, που τα χρειάζεται τώρα. Θα μου στείλει εμένα το χαρτάκι από την Αθήνα. Επειδή εγώ Παρασκευή το πρωί θα φύγω.

Καραμπέρης: Δεν μπορώ να σου απαντήσω τώρα, με βρίσκεις έξω.

Σε άλλη συνομιλία που έχει ο Μάρκος Καραμπέρης με το δημοσιογράφο αναζητά τρόπο ώστε να προσεγγίσει τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Π. Νικολούδη, πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Μάλιστα φέρεται ο 58χρονος επιχειρηματίας ν' ανησυχεί για κάποια έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Μάλιστα ο δημοσιογράφος τηλεφωνεί από το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετάνια».

Φερέτης: Το άλλο που σου λέγανε, για να μη λέμε πολλά, ότι είναι στη Θεσσαλονίκη και ότι κάνουν και ράνουν.

Καραμπέρης: Ναι.

Φερέτης: Τα έδωσα τα στοιχεία χτες, 12 η ώρα έχω ραντεβού τώρα, πάω επάνω. Και πάνω εκεί θα γυρίσω και το θέμα το τρίτο.

Καραμπέρης: Ωραία, θα με πάρεις να με πεις. Ετσι, αγόρι μου;

Φερέτης: Εντάξει.

Καραμπέρης: Πες μου κάτι. Στην αυτήν την ανεξάρτητη αρχή επάνω αυτή του ελέγχου που είναι κάποιος Νικολούδης, έχεις καμιά πρόσβαση;

Φερέτης: Δεν ξέρω, αλλά να μάθω όμως.

Καραμπέρης: Για μάθε τι κινείται εκεί. Υπάρχει λόγος. Θα σε πω μόλις έρθεις.

Ο «Σκοπιανός», ο «Πάνος ο Πορτογάλος» και τα στοιχήματα

Στις συνομιλίες που έχουν καταγραφεί περιγράφονται οι σχέσεις που διατηρούσε ο Μάρκος Καραμπέρης με «γνώστες» των παράνομων στοιχημάτων, καθώς αναζητούνται «ευκαιρίες» σε ποδοσφαιρικούς αγώνες της Βουλγαρίας, της Ελβετίας, ενώ αναφέρονται «επαφές» ακόμη και με τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Εθνικής Αλβανίας! Ο «Πάνος ο Πορτογάλος» φέρεται να είναι ένας από τους «πληροφοριοδότες» του Μάρκου Καραμπέρη, καθώς γίνεται λόγος και για κάποιον «Σκοπιανό».

- Καλησπέρα, ο Πάνος είμαι ο Πορτογάλος.

Καραμπέρης: Ελα, Πανο.

- Μίλησα με το Σκοπιανό εχτές το βράδυ. Αύριο έχει Β' και Α' Ελβετίας. Θα έχουμε πληροφόρηση καλή και αύριο έχει και ένα ματς, τελικός κυπέλλου Βουλγαρίας.

Καραμπέρης: Κατάλαβα, κατάλαβα, αυτό μας ενδιαφέρει.

- Αα να σου πω. Μίλησα με τον προπονητή της Εθνικής Αλβανίας. Τον Αύγουστο θα παίξουμε στα Τίρανα, μου λέει, με το Μόντε Νέγκρο το Μαυροβούνιο. Εκεί λέει μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε.

Καραμπέρης: Καλά, καλά. Εγινε, αγόρι μου.

- Εκεί μπορούμε να παίξουμε δυνατά, Μάρκο μου.

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

Επιτράπηκαν τα πετρελαιοκίνητα οχήματα στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης !

Με ρύθμιση του πολεοδομικού Ν 4030/2011 (ΦΕΚ Α’ 249/25.11.2011)
– εισαχθείσα μάλιστα με τροπολογία του νομοσχεδίου –
και δη με το άρθρο 50 του νόμου αυτού,

«1. Τα πετρελαιοκίνητα φορτηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους μέχρι τεσσάρων χιλιάδων (4.000) χιλιογράμμων
και τα πετρελαιοκίνητα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης εξαιρούνται των περιορισμών κυκλοφορίας στις περιοχές των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, που καθορίστηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν 1959/1991 (ΦΕΚ Α’ 123), εφόσον η τεχνολογία τους πληροί εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2007 της 20ής Ιουνίου 2007 (Euro V και Euro VI) ή μεταγενέστερου.
2. Οι διατάξεις του παρόντος αρχίζουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

Προσφυγή ζεύγους Δ.Υ. που απολύθηκαν ...

Στη δικαιοσύνη προσέφυγε ζευγάρι υπαλλήλων που βρέθηκε εκτός δημοσίου

Δημοσιεύτηκε: Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2012 19:50

Ο σύζυγος απολύθηκε αυτοδικαίως σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 4024/2011, ενώ λίγες μέρες πριν με τον ίδιο νόμο αλλά με άλλη διάταξή του τέθηκε σε εφεδρεία η γυναίκα του με αποτέλεσμα το ζευγάρι να έχει περιέλθει σε δεινή οικονομική κατάσταση, καθώς δεν μπορούν να σπουδάσουν το παιδί τους, και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις δόσεις του στεγαστικού δανείου που έχουν πάρει.
Αυτό αναφέρει ζευγάρι δημοσίων υπαλλήλων στην προσφυγή του στη Δικαιοσύνη (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών), ενώ παράλληλα ζήτησαν και έγινε δεκτό το αίτημά τους οι υποθέσεις τους να εξετασθούν από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με διαδικασία «εξπρές» (πρότυπη δίκη).
Ειδικότερα, ο σύζυγος ήταν μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Α' του Επιμελητηρίου. Όμως, στις 7 Δεκεμβρίου 2011 με απόφαση του προέδρου του Επιμελητηρίου απολύθηκε αυτοδικαίως σύμφωνα με την παράγραφο 1γ του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία κ.λπ.).
Ο σύζυγος εξέφρασε τις έγγραφες αντιρρήσεις ότι δεν μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4024/2011, καθώς στο πρόσωπό του δεν συνδράμουν οι προϋποθέσεις που απαιτεί ο νόμος και συγκεκριμένα αφενός της μη συμπλήρωσης πλήρους τριακονταπενταετούς πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας και αφετέρου της μη συμπλήρωσης του πεντηκοστού πέμπτου έτους ηλικίας κατά την ημέρα δημοσίευσης του νόμου 4024/2011 (27 Οκτωβρίου 2011).
Παρόλα αυτά η ένστασή του απορρίφθηκε από τη γενική διευθύντρια του Επιμελητηρίου. Ακολούθησε νέα αίτηση με την οποία αυτή τη φορά ζήτησε να τεθεί σε εφεδρεία και όχι να απολυθεί.
Στην προσφυγή του ο σύζυγος υποστηρίζει ότι σύμφωνα με το ν. 2024/2012 οι υπάλληλοι απολύονται αυτοδικαίως με τη συμπλήρωση πλήρους 35ετούς πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και του 55ου έτους της ηλικίας τους, με παράλληλη κατάργηση των οργανικών τους θέσεων μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη του νόμου, ενώ οι υπάλληλοι που δεν έχουν συμπληρώσει ούτε τον ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας ούτε το όριο ηλικίας τίθενται σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα.
Με άλλα λόγια υπογραμμίζει ο σύζυγος ότι αντί να τεθεί σε εφεδρεία απολύθηκε, αφού την ημέρα έναρξης ισχύος του επίμαχου νόμου δεν είχε συμπληρώσει ούτε την ελάχιστη απαιτούμενη συντάξιμη υπηρεσία και είχε προϋπηρεσία 34 ετών 11 μηνών και 26 ημερών.
Η οικογένεια του έχει περιέλθει σε δεινή οικονομική κατάσταση, υπογραμμίζει ο σύζυγος, καθώς υπολείπονται ακόμη 182 δόσεις από το στεγαστικό δάνειο ύψους 100.000 ευρώ που έχουν πάρει (καταβάλουν ετησίως 7.833,60 ευρώ), ενώ πληρώνει δίδακτρα για την εκπαίδευση του γιου τους που ανέρχονται στα 480 ευρώ μηνιαίως. Το ετήσιο εισόδημά του το 2010 ανερχόταν στα 28.329,52 ευρώ και της γυναίκας του στα 43.603,59 ευρώ.
Παράλληλα, με το να τεθούν αυτός και η γυναίκα του εκτός υπηρεσίας, στερούνται με βίαιο τρόπο ένα σημαντικό μέρος των εισοδημάτων τους, βάσει των οποίων είχαν οργανώσει τον οικογενειακό προϋπολογισμό τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις τις οποίες μέχρι τώρα διεκπεραίωναν.
Η σύζυγός του Σοφία ήταν προϊσταμένη της διεύθυνσης Εμπορίου και Βιομηχανίας του ίδιου Επιμελητηρίου η οποία με απόφαση του προέδρου του Επιμελητηρίου στις 7 Δεκεμβρίου 2011, τέθηκε σε εφεδρεία (προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα), σύμφωνα με τις παραγράφους 1γ και 2 του άρθρου 33 του ν. 4024/2011.
Η Σοφία με τη σειρά της υπέβαλε και αυτή ένσταση εκφράζοντας τις αντιρρήσεις, υποστηρίζοντας ότι ο σύζυγός της έπρεπε να τεθεί σε εφεδρεία και από λάθος απολύεται. Κατά συνέπεια έπρεπε εκείνη να εξαιρεθεί από την εφεδρεία, καθώς ως ζευγάρι εργαζομένων έχουν το δικαίωμα επιλογής για το ποιός θα εξαιρεθεί.
Η αίτησή της απορρίφθηκε από τη γενική διευθύντρια του Επιμελητηρίου ενώ στη συνέχεια υπέβαλλε νέα αίτηση με την οποία ζητάει να εξαιρεθεί από την εφεδρεία. Να σημειωθεί ότι και οι δύο διορίστηκαν στο Επιμελητήριο το 1976.
Η σύζυγός (εκτός του ότι υπογραμμίζει ότι δεν τους δόθηκε η δυνατότητα να επιλέξουν ποιός από τους δύο θα παρέμενε στην υπηρεσία), υποστηρίζει ότι εάν παρέμενε στην θέση της άμεσα θα εξελισσόταν σε γενική διευθύντρια του Επιμελητηρίου, καθώς όλοι οι αρχαιότεροι της αποχωρούν από την υπηρεσία.
Ο ν. 4024/2011 είναι αντισυνταγματικός, παράνομος και αντίθετος τόσο στην Ευρωπαϊκό Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) όσο και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία υποστηρίζουν και οι δύο στις προσφυγές τους.
Ειδικότερα, τονίζουν ότι παραβιάζονται κατάφωρα το άρθρο 4 του Συντάγματος περί ισότητας των πολιτών, το άρθρο 22 που προστατεύει την εργασία, το άρθρο 103 που αφορά τον καθορισμό των οργανικών θέσεων των δημοσίων υπαλλήλων, κ.λπ. στον Δημόσιο τομέα. Επίσης, παραβιάζονται οι συνταγματικές αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, του κράτους δικαίου, της χρηστής και αγαθής διοίκησης και της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς την Πολιτεία-διοίκηση.
Ακόμη παραβιάζεται η ΕΣΔΑ που προστατεύει την περιουσία στην έννοια της οποίας περιλαμβάνεται και ο μισθός, καθώς και η ευρωπαϊκή οδηγία 2000/78/ΕΚ.
Σε άλλο σημείο των προσφυγών τους επισημαίνουν ότι ο επίμαχος νόμος για την εφεδρεία, κ.λπ. χρησιμοποιεί τυχαία κριτήρια κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας, πολύ περισσότερο μάλιστα όταν δεν εξυπηρετείται το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ κ.λ.π. από την απομάκρυνση ικανότατων υπαλλήλων οι οποίοι διαθέτουν γνώσεις και πείρα τις οποίες μπορούν να εμφυσήσουν στους νεότερους συναδέλφους τους.
Αντιφατική συμπεριφορά αποδίδουν στον νομοθέτη, καθώς από την μία πλευρά αυξάνουν υποχρεωτικά τα όρια συνταξιοδότησης μέχρι το 65ο έτος και από την άλλη ξαφνικά μειώνεται το όριο ηλικίας στο 55ο έτος και εκτοπίζονται απρόσμενα οι υπάλληλοι.
Πλέον όλων αυτών επισημαίνουν ότι υπέστησαν προσβολή της αξιοπρέπειας τους ως ατόμων και ως εργαζομένων και θίχθηκαν ηθικά, κάτι που έχει άμεσο αντίκτυπο στην ψυχολογία τους.

Ψέμα ότι η ίδρυση δικηγορικών υπερεταιριών ευνοεί τον ανταγωνισμό.Αντίθετα, θα ευνοήσει ένα καρτέλ, ένα κλειστό σύστημα συμφερόντων...

Ενημερωτική συνάντηση με τους Βουλευτές Θεσσαλονίκης για τις θέσεις των δικηγόρων στις διατάξεις που τους αφορούν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών

Ενημερωτική συνάντηση με τους Βουλευτές Αʼ και Βʼ Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε σήμερα Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 12:00 π.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με θέμα τις θέσεις των δικηγόρων στις διατάξεις που τους αφορούν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή την 10.1.2012 και ψηφίζεται την 19.1.2012.

Στόχος της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των Βουλευτών ως προς τις απόψεις του δικηγορικού σώματος σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπροθέσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και ειδικότερα επί του άρθρου 6, που αφορά στις ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στην ενημερωτική συνάντηση προσήλθαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Βουλευτής ΝΔ Αʼ Θεσσαλονίκης, Σταύρος Καλαφάτης, Βουλευτής ΝΔ Αʼ Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Καράογλου, Βουλευτής ΝΔ Βʼ Θεσσαλονίκης, Τάσος Κουράκης, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Αʼ Θεσσαλονίκης, Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Βʼ Θεσσαλονίκης, Ιωάννης Ζιώγας, Βουλευτής ΚΚΕ Αʼ Θεσσαλονίκης και η εκπρόσωπος της κας Κυριακής Τεκτονίδου, Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Αʼ Θεσσαλονίκης, κα Αντιγόνη Τσαχιρίδου, δικηγόρος Θεσσαλονίκης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Θ., κ. Νικόλαος Βαλεργάκης έθεσε ως κύριο θέμα της ενημέρωσης την αντίθεση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος προς την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 6 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο αφορά την ίδρυση δικηγορικών εταιρειών μεταξύ δικηγόρων-μελών διαφορετικών δικηγορικών συλλόγων και ίδρυση υποκαταστημάτων στη χώρα.

Το αίτημα για απόσυρση της εν λόγω διάταξης από το πολυνομοσχέδιο βασίζεται καταρχήν στο γεγονός ότι οι διατάξεις του ισχύοντος δικαίου περί των όρων ίδρυσης των δικηγορικών εταιριών και τους όρους ίδρυσης υποκαταστημάτων, δεν έρχονται σε αντίθεση με το Ενωσιακό Δίκαιο και δεν απορρέουν από σαφή μνημονιακή υποχρέωση. Άλλωστε, ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει ήδη Προεδρικό Διάταγμα του 1987, το οποίο ρυθμίζει τη δυνατότητα Έλληνα δικηγόρου να παρίσταται στο εξωτερικό και αντίστοιχα του αλλοδαπού δικηγόρου, να παρίσταται στην Ελλάδα.

Παράλληλα, με την προτεινόμενη τροποποίηση, είναι σαφές ότι δεν επιτυγχάνεται το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, δηλαδή ο υγιής ελεύθερος ανταγωνισμός και θα προκληθούν τα αντίθετα αποτελέσματα, όπως μονοπωλιακές καταστάσεις-καρτέλ και ίδρυση εικονικών εταιριών με αποτέλεσμα τη μείωση δημοσίων εσόδων και να εκτεθεί η Βουλή στον κίνδυνο της συκοφαντίας ότι νομοθετεί υπό την πίεση οργανωμένων και ποικιλώνυμων συμφερόντων.

Η βούληση του νομοθέτη εξάλλου εκφράστηκε, με την ίδια αιτιολογία, στην πριν από λίγους μήνες ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση, χωρίς να μεσολαβήσουν εμφανείς λόγοι που καθιστούν αναγκαία την εν λόγω τροποποίηση-συμπλήρωση του υπάρχοντος δικαίου και να καθιστούν κατεπείγουσα τη ρύθμιση, όπως εισάγεται με το πολυνομοσχέδιο.

Επιπλέον, δεν δικαιολογείται η διαφορετική ρύθμιση του δικηγορικού επαγγέλματος σε σχέση με τα άλλα συναφή επαγγέλματα, των συμβολαιογράφων και των δικαστικών επιμελητών, στα οποία απαγορεύεται ρητά η ίδρυση διασυλλογικών-πολυτοπικών εταιρειών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Θ. υπογράμμισε τον κίνδυνο να συγκεντρωθεί η δικηγορική ύλη σε ελάχιστες μεγάλες δικηγορικές εταιρίες των αστικών κέντρων που θέλουν να επεκταθούν σε όλη την Ελλάδα και οι οποίες θα παίρνουν τις υποθέσεις με τον κόπο χαμηλόμισθων δικηγόρων-υπαλλήλων τους.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Είναι ψευδεπίγραφο ότι η διάταξη αυτή θα ευνοήσει τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Αντίθετα, θα ευνοήσει ένα καρτέλ, ένα κλειστό σύστημα συμφερόντων, στο οποίο θα κινούνται μεγάλα δικηγορικά γραφεία που μπορεί να φτάσουν στο σημείο να επηρεάζουν ακόμα και τη νομολογία.

Αυτά κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για ανεξέλεγκτες μονοπωλιακές καταστάσεις που είναι επιζήμιες για τη δημοκρατία».

Η πρόταση που διατυπώθηκε και που αποτελεί το αίτημα της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων είναι να αποσυρθεί η συγκεκριμένη διάταξη και να εισαχθεί στη διαδικασία αναθεώρησης του Κώδικα Δικηγόρων για την οποία έχει ήδη συσταθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με καταληκτική ημερομηνία περαίωσης του έργου την 25.2.2012.

Στη συνάντηση συμμετείχαν παρέστησαν από το Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ. οι κ.κ.
Κωνσταντίνος Καλαϊτζής, Βʼ Αντιπρόεδρος, Χρήστος Ράπτης, Γενικός Γραμματέας, Γεωργία Βελιτζέλου, Ταμίας και τα μέλη κκ. Γεώργιος Τζαμαδάνης, Ρωξάνη Κωστατζίκη, Φωτεινή Αχτσίδου, Μανόλης Λαμτζίδης, Σόνια Μελανεφίδου , Ζήσης Κλεισιάρης, Ευστάθιος Κουτσοχήνας, Γεώργιος Ροδινός και Στυλιανός Μαυρίδης. [που ήταν οι υπόλοιποι συνάδελφφοι, μέλη του ΔΣΘ? Αν μεν συμφωνούν με το μέτρο έπρεπε να το υπερασπιστούν δημοσίως, αν όχι τότε ώφειλαν να ασκήσουν δημοσίως τις δέουσες πιέσεις προς τους παραστάντες βουλευτές - και αλήθεια πού ήταν οι υπόλοιποι βουλευταράδες μας? απαξιλωνουν τον ΔΣΘ ή ούτε ως τα Δικαστήρια τολμούννα ξεμυτίσουν ή μήπως πάλι κάνω λάθος και αγωνίζονται να μας σώσουν "αλλιώς" πως??? ]

Ακολουθούν συνημμένα:

Επιστολή (13.1.2012) της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος προς την κα Βάσω Παπανδρέου, Προεδρεύουσα της ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ και της ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και προς τους Βουλευτές της Ελληνικής Βουλής σχετικά με τις απόψεις του σώματος ως προς το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπροθέσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και ειδικότερα επί του άρθρου 6, που αφορά στις ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ενημερωτικό Σημείωμα της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος προς τον κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών εν όψει συναντήσεως μαζί του κλιμακίου του θεσμικού οργάνου της Ολομέλειας.

Δελτίο Τύπου (11.1.2012) της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος με το οποίο διατυπώνεται η έντονη αντίθεσή της στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή και επιγράφεται «σ/ν για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας».

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

Ο [ελέω Τροικο-ΔΝΤ πρωθυπουργός] Παπαδήμος : "Οι άνεργοι δεν παίρνουν 13ο και 14ο μισθό". Επομένως...;

Παπαδήμος: "Οι άνεργοι δεν παίρνουν 13ο και 14ο μισθό". Επομένως...;


«Είναι προτιμότερο να υπάρχουν ανοιχτές επιχειρήσεις με λίγο χαμηλότερες αποδοχές, αντί κλειστές επιχειρήσεις και περισσότεροι άνεργοι», σημείωσε ο Πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Τσίπρα σχετικά με την υπό συζήτηση μείωση του μισθολογικού κόστους.
Ερωτηθείς εάν πρόκειται να προχωρήσει σε νομοθετική παρέμβαση για τη μείωση των μισθών σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ των εργοδοτών και της ΓΣΕΕ , ο κ. Παπαδήμος απάντησε ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει και δεν μπορεί να πάρει θέση όσο ο διάλογος των κοινωνικών φορέων είναι σε εξέλιξη, και συμπλήρωσε πως δεν υπάρχουν προειλημμένες αποφάσεις.
Όπως είπε, οι τελικές θέσεις θα ληφθούν βάσει των αποτελεσμάτων του διαλόγου και με γνώμονα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την προστασία των αδύναμων.
«Καταβάλλουμε όλες τις δυνατές προσπάθειες για να αποφύγουμε μια τέτοια εξέλιξη», πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός και σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει πού υπάρχουν περιθώρια για προσαρμογές. Ανέφερε πάντως ότι είναι σαφές ότι για τους χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους ότι τα περιθώρια είναι πολύ περιορισμένα.
Εξάλλου, ο κ. Παπαδήμος υπογράμμισε με νόημα ότι οι άνεργοι δεν λαμβάνουν 13ο και 14ο μισθό και πως «πρέπει να νοιαστούμε και για αυτούς». [πρόκειτια για τη 2η σημαδιακή δήλωση μετά το του ΓΑΠ ... "στόχος μας ένας τουλάχιστον εργαζόμενος ανά οικογένεια" !!!! ]
«Πράγματι υπάρχουν κλάδοι και επιχειρήσεις όπου το μισθολογικό κόστος δεν επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα. Υπάρχουν όμως κλάδοι που το μισθολογικό κόστος είναι κρίσιμος παράγων της ανταγωνιστικότητας. Δεν μπορούμε να μην το εξετάσουμε όταν υπάρχουν στρεβλώσεις», είπε χαρακτηριστικά.
Μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι η ανταγωνιστικότητα δεν επηρεάζεται μόνο από το μισθολογικό κόστος. [παάλι καλά ... αλλά στο δια ταύτα τι???] «Εξαρτάται», πρόσθεσε, «και από το μη μισθολογικό κόστος παραγωγής, εξαρτάται από τα εμπόδια που βάζει η γραφειοκρατία στην επιχειρηματικότητα και από την ποιότητα των προϊόντων που παράγονται».

Νταβός : Αυξάνει [παγκομίως] η ανισότητα και η αδικία !!! Εκρηκτικοί κίνδυνοι το 2012 ...

Οι κοινωνικές εκρήξεις το κύριο χαρακτηριστικό του 2012


«ΟI σπόροι της δυσπιστίας και της δυσφορίας ανθούν σε παγκόσμιο επίπεδο», προειδοποιούν κορυφαία στελέχη του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) στην ετήσια έκθεση του οργανισμού με τίτλο «Παγκόσμιοι Κίνδυνοι για το 2012» (Global Risks 2012 Report), η οποία παραδοσιακά δημοσιεύεται μερικές εβδομάδες πριν από την έναρξη του Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Σύμφωνα με τον Λι Χάουελ, έναν εκ των συγγραφέων της έκθεσης και στέλεχος του WEF, ο κίνδυνος αυξημένων κοινωνικών αναταραχών –είτε αυτές είναι τύπου «αραβικής άνοιξης» προς αναζήτηση περισσότερης δημοκρατίας είτε αντιδράσεις στα συνεχιζόμενα μέτρα λιτότητας– αλλά και το γεγονός ότι η αναδιανομή του πλούτου έχει γίνει με τον πλέον άδικο τρόπο, θέτουν σε υψηλό κίνδυνο τη συνέχεια και σαφώς την επιτυχία της παγκοσμιοποίησης. Η κρίση μπορεί μεν να οδήγησε σε αναδιανομή του πλούτου, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν απλά να καταστήσει ακόμη μεγαλύτερο το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών. «Για πρώτη φορά εδώ και πολλές γενιές όλο και περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι τα παιδιά τους θα ζήσουν σε έναν κόσμο με χειρότερες συνθήκες απ' ό,τι οι ίδιοι ζουν αυτή τη στιγμή. Μάλιστα αυτό καθίσταται όλο και πιο σύνηθες στις αναπτυγμένες χώρες, οι πολίτες των οποίων πριν από μερικά χρόνια ήταν οι πλέον αισιόδοξοι στην υφήλιο», υποστήριξε ο Λ. Χάουελ. Η έρευνα –«όγκου» 60 σελίδων και αποτέλεσμα μελετών και συγγραμμάτων 469 ειδικών όλων των «ειδών»– καταγράφει συνολικά 50 κινδύνους που θα αντιμετωπίσει η υφήλιος το 2012 αλλά και εντός της επόμενης 10ετίας. Σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο τοποθετούνται οι συνεχιζόμενες κοινωνικές «εκρήξεις» σε αρκετές χώρες του κόσμου, με ιδιαίτερη έμφαση στην «αραβική άνοιξη», καθώς εξαιτίας της υπάρχει έντονη αναταραχή και σε επίπεδο κυβερνήσεων αλλά και πολιτικής σταθερότητας.

«Οι κίνδυνοι που εξετάζουμε απειλούν άμεσα την παγκόσμια ανάπτυξη, καθώς αποτελούν και τις αιτίες για ενίσχυση του εθνικισμού, του προστατευτισμού, του λαϊκισμού, και μάλιστα σε μία εποχή που η υφήλιος παραμένει "ευαίσθητη" σε ένα νέο χρηματοπιστωτικό σοκ, αλλά και σε κρίσεις που μπορούν να αφορούν τόσο τα τρόφιμα όσο και το νερό», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην έκθεση.
Σύμφωνα με τους συγγραφείς της έκθεσης, η υφήλιος –όχι μόνο οι κυβερνήσεις αλλά και οι πολίτες– θα πρέπει να καταβάλουν το μέγιστο των δυνάμεών τους προκειμένου να υπάρξει μία «χρυσή ισορροπία» μεταξύ δημοσιονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης και σαφώς περαιτέρω προώθηση της παγκοσμιοποίησης.

Το ΣτΕ θα κρίνει τη Συνταγματικότητα του ενιαίου μισθολογίουτων Δ.Υ.

Το ΣτΕ θα κρίνει τη Συνταγματικότητα του ενιαίου μισθολογίουτων Δ.Υ.


Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν 8.108 υπάλληλοι του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και 932 υπάλληλοι του υπουργείου Πολιτισμού μαζί με τα σωματεία τους και ζητάνε να ακυρωθεί το ενιαίο μισθολόγιο που καθιερώθηκε με το Ν. 4024/2011.

Ειδικότερα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (ΠΟΣΕ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) και 8.108 υπάλληλοι του ΙΚΑ κατέθεσαν στο ΣτΕ προσφυγή 1.040 σελίδων, όπως επίσης ανάλογη προσφυγή 179 σελίδων κατέθεσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργατοτεχνιτών του Υπουργείου Πολιτισμού και 932 εργαζόμενοι στο επίμαχο υπουργείο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Όλοι στρέφονται κατά του Ν. 4024/2011 που αφορά το νέο μισθολόγιο - βαθμολόγιο και της υπ' αριθμ. 2/78400/0022/14.11.2011 απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη, με την οποία παρέχονται οδηγίες για την αναδιάρθρωση της δομής του μισθολογίου των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Οι εργαζόμενοι μαζί με το νόμο και την υπουργική απόφαση προσβάλλουν και τα ατομικά τους φύλλα μισθοδοσίας των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2012.

Στις προσφυγές τους υποστηρίζουν ότι το ενιαίο μισθολόγιο προσκρούει σε μία πλειάδα συνταγματικών διατάξεων, όπως είναι τα άρθρα 2, 4, 5, 17, 20, 22, 23, 47 και 80.

Παράλληλα, προσκρούει στις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του Πολίτη προς το κράτος, της αξιοκρατίας, της αμεροληψίας και της διαφάνειας.

Η αρχή της προστασίας της εμπιστοσύνης του πολίτη προς την Πολιτεία και η θεμελιώδης αρχή του κράτους δικαίου -σημειώνουν οι εργαζόμενοι στις προσφυγές τους- υποχρεώνει το νομοθέτη να τηρεί τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει και να μην επιτρέπει αιφνιδιαστικά να τροποποιεί το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τα μισθολογικά των εργαζομένων, ανατρέποντας έτσι με τον τρόπο αυτό την οικογενειακή και προσωπική ζωή τους, δημιουργώντας παράλληλα αξεπέραστα οικονομικοκοινωνικά προβλήματα στους απασχολούμενους στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ.

Όμως, το νέο μισθολόγιο είναι αντίθετο και στο άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), η οποία προστατεύει την περιουσία στην έννοια της οποίας υπάγεται και ο μισθός, όπως αντίθετο είναι και στο άρθρο 8 του Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα.

Συγχρόνως παραβιάζει τις διεθνείς συμβάσεις εργασίας 87, 98 και 150 που προστατεύουν την εργασία και τα δικαιώματα (αποδοχές, επιδόματα κ.λπ.) των εργαζομένων, ενώ την ίδια στιγμή παραβιάζει και τους κοινοτικούς νομοθετικούς κανόνες, όπως είναι η ευρωπαϊκή οδηγία 2002/14/ΕΚ.

Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι με το Ν. 4024/2011 αφαιρείται το κατοχυρωμένο από το παρελθόν δικαίωμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Ακόμη, επισημαίνουν ότι «οι αποδοχές τους περικόπτονται αιφνιδίως μετά από πολλαπλές παρεμβάσεις που ήδη έχουν οδηγήσει στη μείωσή τους από το Μάρτιο του 2010 (Ν. 3833/2010) και εφεξής, με αποτέλεσμα να ανατρέπεται πλέον με τον πιο βίαιο τρόπο κάθε οικογενειακός και προσωπικός προγραμματισμός, ενώ δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να καλύψουν τις δαπάνες τους».

Μάλιστα, τονίζουν ότι πολλοί εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν πάρει δάνεια για αγορά κατοικίας και στους οποίους για το λόγο αυτό γίνονται κρατήσεις από τη μισθοδοσία τους, φτάνουν στο σημείο να λαμβάνουν μηδενικές ή αρνητικές μισθοδοσίες (αποδοχές).

Τέλος, ζητούν οι προσφυγές τους να συζητηθούν στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, καθώς το ενιαίο μισθολόγιο είναι ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος.

Πότε απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και πόσο κοστίζει.

Πότε απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και πόσο κοστίζει.

Από 150 έως 200 ευρώ, το ελάχιστο κόστος για την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης


Υποχρεωτική καθίσταται τελικώς η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για τις μισθώσεις ακινήτων. Η σχετική υποχρέωση ισχύει από την περασμένη Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012, και από την ημέρα αυτή οι ΔΟΥ δεν δέχονται μισθωτήρια συμβόλαια για θεώρηση αν δεν συνοδεύονται από το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Σε σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ διευκρινίζεται επιπλέον ότι η υποχρέωση αυτή ισχύει ανεξάρτητα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης. Αυτό σημαίνει ότι αν ένα συμβόλαιο υπεγράφη π.χ. στις 15 Δεκεμβρίου και δεν έχει θεωρηθεί ακόμη από την Εφορία (η προθεσμία για τη θεώρηση είναι ένας μήνας), τότε ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να εκδώσει το ενεργειακό πιστοποιητικό πριν πάει το συμβόλαιο στη ΔΟΥ.

Στην ίδια εγκύκλιο το ΥΠΕΚΑ αναφέρει ότι η υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ ισχύει για τις νέες συμβάσεις μίσθωσης μεμονωμένων ιδιοκτησιών κτιρίων ή τμημάτων αυτών, άνω των 50 τ.μ., που έχουν αποκλειστική χρήση κατοικία και επαγγελματική στέγη και αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες, με εξαίρεση βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, κτίρια αγροτικών χρήσεων, εργαστήρια, αποθήκες, πρατήρια υγρών καυσίμων και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.

Η διάρκεια ισχύος του ΠΕΑ είναι 10 έτη, ενώ σε περίπτωση που ο μισθωτής ή τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου που μισθώνεται μεταβληθούν, τότε πρόκειται για περίπτωση νέας σύμβασης και άρα απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ.

Η υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ισχύει από πέρυσι για τις αγοραπωλησίες ακινήτων. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία, μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περίπου 60.000 πιστοποιητικά εκ των οποίων 35.000 αφορούν σε αγοραπωλησίες, 20.000 στο πρόγραμμα "Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον", 2.000 σε μισθώσεις ακινήτων, 1.000 σε νέα κτίρια.

Από αυτά, τα περισσότερα (περίπου 40.000) ανήκουν στη χειρότερη ενεργειακή κατηγορία (Η) ενώ τα υπόλοιπα ανήκουν κυρίως στις κατηγορίες Γ έως Ζ. Στην κατηγορία Β (η οποία αποτελεί και το όριο για τα νέα κτίρια) κατατάσσονται 600 κτίρια.

Το ΥΠΕΚΑ αναφέρει τέλος ότι οι αμοιβές των ενεργειακών επιθεωρητών που εκδίδουν τα πιστοποιητικά διαμορφώνονται ελεύθερα, στο πλαίσιο της απελευθέρωσης των κλειστών επαγγελμάτων. Οι ελάχιστες αμοιβές που είχαν καθοριστεί με το ΠΔ 100/2010 χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των εισφορών και κρατήσεων των μηχανικών. Οι αμοιβές αυτές είναι:

- Για διαμέρισμα, 2 ευρώ/τμ (ελάχιστη αμοιβή 150 ευρώ)

- Για μονοκατοικία, 1,5 ευρώ/τμ (ελάχιστη 200 ευρώ)

- Για πολυκατοικία, 1,0 ευρώ/τμ (ελάχιστη 200 ευρώ)

- Για άλλη χρήση: για επιφάνεια έως 1.000 τμ, 2,5 ευρώ/τμ (ελάχιστη αμοιβή 300 ευρώ), ενώ για επιφάνεια μεγαλύτερη από 1.000 τμ, για τα πρώτα 1.000 τμ η αμοιβή είναι 2,5 ευρώ/τμ και για τα υπόλοιπα τμ, είναι 1,5 ευρώ/τμ.

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

Αποχή δικηγόρων μέχρι και τις 17 Ιανουαρίου 2012

Αποχή δικηγόρων μέχρι και τις 17 Ιανουαρίου

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012 | ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ


ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ

Να συνεχίσουν ν' απέχουν από τα καθήκοντά τους μέχρι και την Τρίτη 17 Ιανουαρίου αποφάσισαν χτες οι δικηγόροι, οι οποίοι αντιδρούν στο νομοσχέδιο «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας», καθώς και για τη διάταξη με την οποία επιχειρείται η λεγόμενη «απελευθέρωση» του επαγγέλματός τους.

Στην ανακοίνωση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας επισημαίνεται ότι «το ζήτημα της καθυστέρησης στη διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης αντιμετωπίζεται με τρόπο ''λογιστικό'', περικόπτοντας - καταργώντας δίκες, παραγράφοντας αδικήματα και υποθέσεις και αυξάνοντας τα όρια άσκησης ένδικων μέσων», ενώ επισημαίνεται ότι θεσπίζονται «πρωτοφανείς οικονομικές επιβαρύνσεις, αποτρέποντας στην πραγματικότητα τον πολίτη από την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης στη Δικαιοσύνη, που αποτελεί τον πυρήνα της δίκαιης δίκης».

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι «ο δικηγορικός κλάδος στοχοποιείται αναίτια ως δήθεν προνομιούχος και προωθούνται ρυθμίσεις «έξωθεν» επιβαλλόμενες και πλήρως ασύμβατες με τη φύση του δικηγορικού λειτουργήματος», ενώ υπογραμμίζεται ότι η προωθούμενη μεταρρύθμιση όχι μόνο δε συντελεί στη πολυδιαφημισμένη προσπάθεια «απελευθέρωσης» του δικηγορικού επαγγέλματος «αλλά ενθαρρύνει τη διαμόρφωση ανισοτήτων αποκλειστικά και μόνον υπέρ των ολίγων και οικονομικά ισχυρών δικηγορικών γραφείων».

Σαρωτικές αλλαγές

Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή ο Ευάγγελος Βενιζέλος, σαρωτικές αλλαγές έρχονται και για τα επαγγέλματα των δικηγόρων και συμβολαιογράφων.

Στο σχέδιο νόμου δίνεται η δυνατότητα σε δύο ή περισσότερους δικηγόρους να συστήσουν δικηγορική εταιρία στην περιφέρεια στην οποία ο ένας από τους δύο έχει την έδρα του. Επίσης, θα υπάρχει δυνατότητα διαφήμισης των δικηγορικών εταιριών, ενώ θα έχουν την υποχρέωση οι δικηγορικοί σύλλογοι να δημοσιεύουν σε ετήσια βάση τα οικονομικά τους.

Επίσης, για τους συμβολαιογράφους προβλέπεται η κατάργηση της ελληνικής ιθαγένειας ως προϋπόθεσης για την άσκηση του επαγγέλματος του συμβολαιογράφου.

Επίσης, οι δικηγόροι εκφράζουν την έντονα θεσμική ανησυχία τους «για την αιφνιδιαστική και εν κρυπτώ προώθηση της ψήφισης νέων φορολογικών διατάξεων (προφανώς εξωθεσμικής σύλληψης), υπό τη διαδικασία μάλιστα του κατεπείγοντος». Οπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, δεν έχει προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση με κάθε αρμόδιο θεσμικό παράγοντα. Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας ζητά από το υπουργείο «να αποσύρει -έστω και την ύστατη στιγμή- τις εν λόγω ρυθμίσεις, ως ελάχιστη έμπρακτη ένδειξη σεβασμού όχι μόνο προς το δικηγορικό κλάδο, αλλά κυρίως προς τους θεσμούς και τη συνταγματική νομιμότητα».

«Θα παραμείνει κλειστό το επάγγελμα»

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης, Ιωάννα Μπιλίση - Χρουσαλά, εξέφρασε στον «Α» την πεποίθησή της ότι το επάγγελμα του συμβολαιογράφου θα παραμείνει κλειστό. Υποστήριξε ότι η τροποποίηση που περνάει από τη Βουλή αφορά τη δυνατότητα να εργαστούν στην Ελλάδα και αλλοδαποί συμβολαιογράφοι που ακολουθούν το λατινικό δίκαιο και εμφανίστηκε δεκτική στη μείωση των αμοιβών των επαγγελματιών του κλάδου.

«Το επάγγελμά μας δε θα ανοίξει. Απλώς περνάει από τη Βουλή τροποποίηση ενός άρθρου που έχει σχέση με την ιθαγένεια. Δηλαδή, θα μπορούν να έρθουν και να δουλέψουν στην Ελλάδα αλλοδαποί συμβολαιογράφοι. Οχι όλοι βέβαια, αλλά όσοι προέρχονται από χώρες που ακολουθούν τη λατινική συμβολαιογραφία, δηλαδή την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο κ.λπ. Βέβαια, πιστεύουμε ότι θα υπάρξει μια μείωση στις αμοιβές μας, δηλαδή στα ποσοστά που παίρνουμε από κάθε συμβολαιογραφική πράξη. Πιστεύω ότι πρέπει να συναινέσουμε σ' αυτό, αφού η οικονομική κρίση δεν αφήνει άλλα περιθώρια», είπε η κ. Μπιλίση - Χρουσαλά.

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

Blogs – Μη εφαρμογή διατάξεων περί Τύπου [ ΠΠρΘεσ 22228/2011 ]

Blogs – Μη εφαρμογή διατάξεων περί Τύπου

ΠΠρΘεσ 22228/2011

Οι δικαιολογητικοί λόγοι που συντρέχουν για τη θέσπιση των διατάξεων για τα αδικήματα περί Τύπου δεν συντρέχουν στην περίπτωση των ιστολογίων (blogs) ακόμα και αν ο κάτοχος του ιστολογίου είναι δημοσιογράφος. Το Δικαστήριο παραπέμπει να συζητηθεί η υπόθεση στην προσήκουσα διαδικασία.

Ι. Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του Συντ ., καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και διά του τύπου τους στοχασμούς του, τηρώντας τους νόμους του Κράτους. Σύμφωνα δε με το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. α΄ και β΄ της Διεθνούς Σύμβασης της Ρώμης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (που κυρώθηκε με το Ν 53/1974) «παν πρόσωπον έχει δικαίωμα εις την ελευθερίαν εκφράσεως. Το δικαίωμα τούτο περιλαμβάνει την ελευθερίαν της γνώμης ως και την ελευθερίαν λήψεως ή μεταδόσεως πληροφοριών ή ιδεών, άνευ επεμβάσεως των δημοσίων αρχών και ασχέτως συνόρων». Περαιτέρω, ο τύπος κατά την έννοια του άρθρου 14 παρ. 2 εδ. α΄ Συντ. περιλαμβάνει όλα τα έντυπα που είναι κατάλληλα και προορισμένα για διάδοση. Κατά το άρθρο 1 εδ. α΄ του ΑΝ 1092/1938 περί τύπου «τύπος και έντυπον» είναι «παν ό,τι εκ τυπογραφίας ή οιουδήποτε άλλου μηχανικού ή χημικού μέσου παράγεται εις όμοια αντίτυπα και χρησιμεύει εις πολλαπλασιασμόν ή διάδοσιν χειρογράφων, εικόνων ή παραστάσεων μετά ή άνευ σημειώσεων…». [...]

Η νομολογία χρησιμοποιεί επανειλημμένως τον όρο «ηλεκτρονικός τόπος» συνήθως κατ’ αντιδιαστολή προς το γραπτό και κυρίως για να χαρακτηρίσει τα πιο σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και ιδίως την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Ωστόσο, ευχερώς δύναται να συναχθεί ότι οι προαναφερόμενες περί τύπου διατάξεις μπορούν να εφαρμοστούν αναλογικά και επί προσβολών προσωπικότητας, οι οποίες συντελούνται στο διαδίκτυο μέσω ηλεκτρονικών ιστοσελίδων, δηλαδή με τη διαδικτυακή μορφή των ήδη υπαρχόντων μέσων ενημέρωσης, ήτοι των ιστοσελίδων των εφημερίδων, των περιοδικών, των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, που λειτουργούν και προορίζονται ως μέσο διακίνησης πληροφοριών (ΕφΑθ 8962/2006 ΕλλΔνη 48,1518). Σε σχέση όμως με το ζήτημα εάν τα ιστολόγια του διαδικτύου, που είναι περισσότερα γνωστά με τον όρο της αγγλικής γλώσσας «blogs», συνιστούν έντυπα ή εκπομπές υπαγόμενες στις ανωτέρως διατάξεις και έτσι, οι αγωγές για αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας, για ικανοποίηση της ηθικής βλάβης και γενικώς παροχής έννομης προστασίας στα προσβληθέντα από το περιεχόμενο τους πρόσωπα υπάγονται από άποψη ουσιαστικού δικαίου στο πεδίο του Ν 1178/1981 και εκδικάζονται από άποψη δικονομικού δικαίου κατά την ειδική διαδικασία που καθιερώνεται με το άρθρο 681Δ ΚΠολΔ, το ζήτημα εμφανίζεται πιο πολύπλοκο. Και τούτο διότι θα πρέπει πρωτίστως να διερευνηθεί εάν στην περίπτωσή τους υπάρχει βάση αναλογίας των περί τύπου διατάξεων, εάν δηλαδή αυτά δύνανται να συμπεριληφθούν στην κατηγορία των ηλεκτρονικών εντύπων, καθόσον εμφανίζονται να έχουν ουσιώδεις διαφορές από τις ιστοσελίδες που διατηρούν τα μέσα ενημέρωσης στο διαδίκτυο. [...]

V. Ενόψει των ανωτέρω λεκτέα είναι τα ακόλουθα: Τα ιστολόγια (blogs) είναι διαδικτυακά ημερολόγια που περιλαμβάνουν υπερζεύξεις (hyperlinks) και καταχωρήσεις απόψεων. Οι καταχωρήσεις σε ένα διαδικτυακό ημερολόγιο εμφανίζονται κατά χρονολογική σειρά, με τις πιο πρόσφατες προσθήκες να παρουσιάζονται πρώτες. Τα διαδικτυακά ημερολόγια έχουν ως «βασική μονάδα» τους τις καταχωρήσεις και όχι τις εκάστοτε «σελίδες» (pages), όπως συμβαίνει με τους «παραδοσιακούς» ιστότοπους (websites). Ο κάτοχος-διαχειριστής του διαδικτυακού ημερολογίου (blogger), ο οποίος λόγω του εξειδικευμένου λογισμικού τους δεν είναι ανάγκη να διαθέτει ιδιαίτερα τεχνικό υπόβαθρο για να το ενημερώνει ή να το διατηρεί, καταγράφει, ανακοινώνει και καταθέτει τις απόψεις του για διάφορα ζητήματα που τον απασχολούν και που αυτός επιλέγει, ενώ τα ιστολόγια είναι δυνατό να συνδέονται με άλλους ιστότοπους, ιστοσελίδες και άλλα blogs και πολλά επιτρέπουν στους αναγνώστες τους, ανταποκρινόμενοι στα ερεθίσματα που λαμβάνουν από την αναγνώριση των απόψεων του κατόχου-διαχειριστή του ιστολογίου, να απαντήσουν στις απόψεις του γράφοντος, ανακοινώνοντας στο ίδιο ιστολόγιο τα δικά τους σχόλια, τα οποία είναι επίσης αναγνώσιμα καθώς και να σχολιάσουν την αρχική θέση του κατόχου-διαχειριστή. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο ενισχύονται οι συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων μεταξύ του κατόχου και των αναγνωστών. Τα ιστολόγια τα συντηρούν οι χρήστες τους, οι οποίοι αποκαλούνται bloggers, και σε αυτά μπορεί να παρουσιάζουν την προσωπική τους εμπειρία και άποψη για γεγονότα που τους απασχολούν, ως μέλη ενός κοινωνικού συνόλου, να μοιράζονται τεχνογνωσία σχετικά με διάφορα θέματα και να συμμετέχουν ή να εκκινούν συζητήσεις για πολυποίκιλα θέματα (κοινωνικά, πολιτικά, αθλητικά, καλλιτεχνικά, επαγγελματικά, ταξιδιωτικά κ.λπ.). Στη συνείδηση των χρηστών του διαδικτύου τα ιστολόγια έχουν τη θέση του μέσου, όπου η ελευθερία της έκφρασης εφαρμόζεται στην απόλυτη μορφή της (βλ. και Σπ. Τάσση, Διαδίκτυο και ελευθερία έκφρασης – Το πρόβλημα των blogs, ΔiΜΕΕ 2006,518). Επομένως, το ιστολόγιο είναι διαδραστικό μέσο και στο σημείο αυτό διαφέρει από τις ιστοσελίδες που διατηρούν τα μέσα ενημέρωσης στο διαδίκτυο, διότι η διαμόρφωση του περιεχομένου του δεν αποφασίζεται μόνο από τον κύριο και τους δημοσιογράφους του μέσου ενημέρωσης, αλλά και από όλους τους χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι είναι αναγνώστες του ιστολογίου. Ο κάτοχος-διαχειριστής κατά κανόνα δεν έχει τη δυνατότητα να επιλέγει τους αναγνώστες του ιστολογίου του ούτε και να αποφασίζει εάν και ποιοι από αυτούς επιτρέπεται να ανακοινώνουν τα δικά τους σχόλια σε αυτό, δεδομένου ότι η δυνατότητα αυτή εξαρτάται από το εκάστοτε λογισμικό που χρησιμοποιείται για το κάθε ιστολόγιο και έτσι η επέμβασή του είναι συνήθως κατασταλτική. Εξάλλου, το ενδεχόμενο ο κάτοχος-διαχειριστής να προβαίνει σε «προληπτική» πολιτική των χρηστών που θα προβούν σε καταχωρήσεις στο blog του καθώς και του περιεχομένου των σχολίων τους, θα οδηγούσε σε μία μορφή λογοκρισίας, θα αναιρούσε την ανωτέρω αναφερθείσα κεντρική ουσία των ιστολογίων ως χώρων ελεύθερης ανάπτυξης και ανταλλαγής ιδεών και θα τα καθιστούσε χώρους ελεγχόμενους αποκλειστικά από τον κάτοχο-διαχειριστή τους χωρίς τη δυνατότητα της διαδραστικής ανάπτυξης, που ενέχει η λειτουργία τους. Ωστόσο, ακόμα και στην περίπτωση που με τη χρήση στοιχείων πρόσβασης ο κάτοχος-διαχειριστής του blog δύναται να επιλέξει ποιοι από τους αναγνώστες επιτρέπεται να ανακοινώσουν τα δικά τους σχόλια στο ιστολόγιό του, δεν είναι πάντα σε θέση να ελέγξει το αληθές ή όχι των χορηγούμενων από τον εκάστοτε αναγνώστη προσωπικών του δεδομένων, αφού είναι πολύ πιθανό ο αναγνώστης, ασκώντας ουσιαστικά το δικαίωμα της ανωνυμίας του, να μην χρησιμοποιεί το πραγματικό του όνομα, αλλά ένα ψευδώνυμο, με αποτέλεσμα η αποκάλυψη της πραγματικής ταυτότητας αυτού να καθίσταται δυσχερέστατη και δυνατή μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Συνεπώς, ενόψει των ανωτέρω, ο σκοπός της δημιουργίας και ο προορισμός της λειτουργίας των blogs και ιδίως μάλιστα όσων δεν έχουν ειδησεογραφικό περιεχόμενο, δεν είναι η διάδοση πληροφοριών με σκοπό τη μαζική ενημέρωση, στοιχείο απαραίτητο –κατά τα προαναφερόμενα- για το χαρακτηρισμό ενός εντύπου (γραπτού ή ηλεκτρονικού) ως τόπου, αλλά η ανταλλαγή απόψεων, ιδεών, σκέψεων και αναλύσεων, μέσω ενός μηχανισμού δυναμικής επικοινωνίας και με τη χρήση ενός μέσου, που λόγω της φύσεώς του έχει μεν πράγματι ως άμεσο και αναγκαίο επακόλουθο να καθίσταται το περιεχόμενο των κειμένων τους προσβάσιμο σε απεριόριστο αριθμό ατόμων, δίχως όμως αυτό να αποτελεί τον αυτοσκοπό του διαχειριστή και κατόχου τους καθώς και των αναγνωστών τους. Επομένως, σύμφωνα με το γράμμα των προαναφερόμενων περί τύπου διατάξεων και τη βούληση του ιστορικού νομοθέτη, κριτήριο για την εφαρμογή των περί τύπου διατάξεων και στα κείμενα που αναρτώνται και δημοσιεύονται στα διαδικτυακά ημερολόγια δεν είναι μόνο το αντικειμενικό γεγονός ότι το κείμενο αυτό έχει παραχθεί με μηχανική ή φυσικοχημική ή ηλεκτρονική διαδικασία, κατάλληλη για την παραγωγή σημαντικού αριθμού αντιτύπων, αλλά θα πρέπει παράλληλα και η κατά προορισμό χρήση του να είναι η διάδοση, γεγονός που κατά κανόνα δεν συντρέχει στα διαδικτυκά ημερολόγια. Συνεπώς, οι συγκρινόμενες περιπτώσεις ομοιάζουν πράγματι εν προκειμένω, καθόσον και στο διαδικτυακό ημερολόγιο τα κείμενα που καταχωρούνται είναι υπό συνθήκες προσιτά σε απεριόριστο αριθμό ατόμων, πλην όμως αξιολογικά σπουδαιότερη και νομικά κρισιμότερη είναι στην προκειμένη περίπτωση η υφιστάμενη μεταξύ αυτών διαφορά ως προς το γεγονός ότι στις μεν περί του τύπου διατάξεις απαιτείται σκοπός και προορισμός του κειμένου προς διάδοση και μαζική ενημέρωση, προϋπόθεση που, όπως προαναφέρθηκε, απουσιάζει από τη δημιουργία και τη λειτουργία των ιστολογιών.

VI. Επιπλέον, επιχείρημα περί του ότι μεταξύ των συγκρινόμενων περιπτώσεων υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές, που δεν επιτρέπουν την αναλογική εφαρμογή του υφιστάμενου δικαίου, αντλείται και από το γράμμα, το πνεύμα και το σκοπό του μοναδικού άρθρου του Ν 1178/1981, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται αντικειμενική ευθύνη του ιδιοκτήτη κάθε εντύπου για αποζημίωση του τρίτου ζημιωθέντος, σε περίπτωση που η υπαιτιότητα συντρέχει στο πρόσωπο του συντάκτη του δημοσιεύματος (ή αν πρόκειται για τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, του παραγωγού, του δημοσιογραφικού υπεύθυνου ή του δημοσιογράφου-συντονιστή), εφόσον αυτός είναι γνωστός, ή αν ο συντάκτης είναι άγνωστος, στον εκδότη ή το διευθυντή συντάξεως του εντύπου (ή αν πρόκειται για τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, στον εκπρόσωπο της αδειούχου εταιρίας ή στον υπεύθυνο προγράμματος ή ειδήσεων). Υπό ανάλογες δε προϋποθέσεις όμοια αντικειμενική ευθύνη φέρει ο εκδότης ή ο διευθυντής συντάξεως του εντύπου (ή αν πρόκειται για τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, ο εκπρόσωπος της αδειούχου εταιρίας ή ο υπεύθυνος προγράμματος ή ειδήσεων), μόνο όμως εφόσον ο ιδιοκτήτης είναι άγνωστος. Η προαναφερόμενη αστική αντικειμενική ευθύνη αφορά αρχικά τον ιδιοκτήτη του εντύπου, εφόσον αυτός είναι γνωστός, πάντα όμως υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει πταίσμα του συντάκτη (ή αν πρόκειται για τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, του παραγωγού, του δημοσιογραφικού υπεύθυνου ή του δημοσιογράφου-συντονιστή) ή, αν είναι άγνωστος, του εκδότη ή του διευθυντή συντάξεως και δεν αφορά το συντάκτη του επιλήψιμου δημοσιεύματος ή τον εκδότη ή διευθυντή συντάξεως. [...]

Ο ιδιοκτήτης του εντύπου, εξ ορισμού οικονομικά ισχυρότερος και ως εκ τούτου σε θέση να καταβάλει τα ως άνω προβλεπόμενα ποσά ηθικής βλάβης, εν αντιθέσει με το συντάξαντα, ο οποίος συνήθως έχει περιορισμένη οικονομική επιφάνεια προς αποκατάσταση της ενδεχόμενης ζημίας ή ηθικής βλάβης που θα προκληθεί κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, ευθύνεται ανεξάρτητα από δική του υπαιτιότητα, με τις προαναφερθείσες διακρίσεις. Ο ιδιοκτήτης υπέχει ευθύνη για τα δημοσιεύματα και τις δραστηριότητες των προσώπων που απασχολεί εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προστήσεως και κυρίως το στοιχείο της «εξάρτησης» που απαιτεί την ένταξη του προστηθέντος στο πεδίο δράσης του προστήσαντος, δεδομένου ότι ο ιδιοκτήτης ως προστήσας αποκομίζει τα οφέλη από τη δραστηριότητα του προστηθέντος και από αυτή καθίσταται εφικτή η επέκταση του κύκλου δραστηριότητας και επιρροής του, η διεύρυνση των εργασιών του και η συνακόλουθη αποκομιδή κερδών, με αποτέλεσμα η ευθύνη του για τους κινδύνους από το πλέγμα αυτών των δραστηριοτήτων να εμφανίζεται αυτονόητη. Η ιδιαιτερότητα του νόμου περί αστικής ευθύνης του τύπου συνίσταται όχι απλώς στη διασαφήνιση της αστικής ευθύνης του ιδιοκτήτη, αλλά στο ότι το πρόσωπο του προστηθέντος ορίζεται κατά τρόπο εναλλακτικό. Εάν ο συντάκτης είναι γνωστός (διότι το δημοσίευμα φέρει την υπογραφή του) θεωρείται και προστηθείς του φέροντος την ευθύνη ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση όμως που είναι άγνωστος, ορίζοντας ο νόμος ότι κατά τα άρθρα 914 επ. ΑΚ υπαιτιότητα πρέπει να υπάρχει στο πρόσωπο του εκδότη ή του διευθυντή, θεωρεί αυτούς προστηθέντες του ιδιοκτήτη του εντύπου. Η ευθύνη του ιδιοκτήτη και φορέα της επιχείρησης, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή του ή όχι στις δραστηριότητές της είναι σύμφωνη προς την αρχή της «επιχειρηματικής ευθύνης». Η σύγχρονη τάση δημιουργίας δημοσιογραφικών οργανισμών και η συγκέντρωση των κάθε είδους δραστηριοτήτων του τύπου στα χέρια περιορισμένου αριθμού προσώπων δικαιολογεί την αντιμετώπιση των δημοσιογραφικών επιχειρήσεων κατά τρόπο ανάλογο προς τις μεγάλες οικονομικές μονάδες. [...]

Οι ως άνω όμως δικαιολογητικοί λόγοι, που οδήγησαν στη θέσπιση των προαναφερόμενων διατάξεων, δεν συντρέχουν στην περίπτωση των ιστολογίων, τα οποία δεν παρουσιάζουν την επιχειρηματική διάρθρωση ενός παραδοσιακού εντύπου, ούτε έχουν ιεραρχική δομή οργάνωσης, ώστε να εμπίπτουν στις ρυθμίσεις τους. Και τούτο διότι κατ’ αρχήν υπάρχει δυσχέρεια ως προς την ταύτιση των προσώπων που συμμετέχουν στη λειτουργία του ιστολογίου, είτε πρόκειται για τον κάτοχο και το διαχειριστή αυτού, είτε για τους αναγνώστες-χρήστες του, που συμμετέχουν αναγράφοντας σχόλια και απόψεις σε αυτό, με τα πρόσωπα του ιδιοκτήτη, εκδότη, διευθυντή σύνταξης και συντάκτη κατά την έννοια του άρθρου μόνου του Ν 1178/1981 ή τα πρόσωπα που κατά τα ανωτέρω αντιστοιχούν σε αυτούς, όταν πρόκειται για τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς σταθμούς. [...]

Περαιτέρω, ακόμα και στην περίπτωση αυτή, που είτε ο τυχόν επώνυμος κάτοχος ή διαχειριστής του ιστολογίου, ο οποίος πιθανότατα θα είναι ένας απλός πολίτης που ουδεμία σχέση έχει με τη δημοσιογραφία, είτε πολύ περισσότερο ο επωνύμως συντάξας το επίμαχο σχόλιο ή άποψη πολίτης εναχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις περί τύπου, είναι μάλλον αδύνατο να τύχουν της προστασίας που τυγχάνουν οι φορείς του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε αντίστοιχες περιπτώσεις, επικαλούμενοι την ένσταση δικαιολογημένου ενδιαφέροντος υπό την έννοια της εκ μέρους τους εκπλήρωσης της κοινωνικής αποστολής του τύπου, αφού είναι ιδιαιτέρως δυσχερές να αναγνωρισθεί σε έναν απλό πολίτη, όπως είναι ο κάτοχος και διαχειριστής του ιστολογίου και πολύ περισσότερο ο επισκέπτης αυτού, ότι αυτός κατά τη σύνταξη της άποψης, του σχολίου και της επίμαχης κρίσης του επιτελούσε το κοινωνικό έργο και την αποστολή του τύπου, που είναι η ενημέρωση της κοινής γνώμης, αποστολή που είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτό ότι επιτελεί ένα άτομο που ούτε την ιδιότητα του δημοσιογράφου έχει, αλλά που ούτε καν απασχολείται με αυτή, έστω και ερασιτεχνικά.

VII. Επομένως, η παραδοχή ότι υφίσταται βάση αναλογικής εφαρμογής των ως άνω περί τύπου διατάξεων και στα ιστολόγια δεν θα ανταποκρινόταν στην αρχή της εξισωτικής δικαιοσύνης και η λύση αυτή δεν θα εμφανιζόταν δίκαιη, αφού σταθμίζοντας τα δικαιολογημένα συμφέροντα των αντιμαχόμενων μερών, παριστά μία άνιση κατανομή των συνδεόμενων με την εκάστοτε διαφορά βαρών και πλεονεκτημάτων. Εξάλλου, ο θιγόμενος από κείμενο αναρτημένο σε ιστολόγιο δεν στερείται εννόμου προστασίας, αφού δύναται να προστατευθεί έναντι του υπαιτίου με τις κοινές διατάξεις (άρθρα 57, 59, 914 και 932 ΑΚ), επιτυγχάνοντας ουσιαστικά παρόμοιο αποτέλεσμα, δοθέντος ότι η μη εφαρμογή των ανωτέρω ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου διατάξεων περί του τύπου δεν συνεπάγεται και τη μη επιβολή κυρώσεων στον προσβολέα, ο οποίος φέρει ακέραια την ευθύνη για την πρόκληση ζημίας ή την προσβολή της προσωπικότητας τρίτου, ακόμα και αν αυτή έλαβε χώρα μέσω του διαδικτύου και όλων των «ευχερειών» που παρέχει σήμερα η τεχνολογία. Ενόψει των ανωτέρω, κρίνεται ότι στην περίπτωση των ιστολογίων δεν υφίσταται βάση αναλογικής εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας σχετικά με τον τύπο, αλλά θα εφαρμοστούν οι κοινές διατάξεις και οι σχετικές υποθέσεις θα εκδικασθούν κατά την τακτική διαδικασία, η δε ενδεχόμενη διαφορετική αντιμετώπιση του ακανθώδους αυτού ζητήματος αποτελεί έργο του νομοθέτη, του οποίου τα πρωτεία στη συγκεκριμενοποίηση της αρχής της δικαιοσύνης ο εφαρμοστής του δικαίου οφείλει κατ’ αρχήν να σεβαστεί, καθόσον η δική του νομοθετική παρέμβαση είναι εκείνη η οποία θα συμβάλλει αποτελεσματικά στη διαμόρφωση ενός πλαισίου ασφάλειας δικαίου σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα (βλ. ΠΠρΠειρ 4980/2009 , που προσκομίζεται από τον εναγόμενο).

Στην προκειμένη περίπτωση, ο ενάγων εκθέτει στην αγωγή του ότι ο ίδιος είναι εκτελεστικός διευθυντής της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΕ …» και ότι ο εναγόμενος, που είναι δημοσιογράφος έχει δική του σελίδα και blog στην ιστοσελίδα με την επωνυμία …gr. Ότι η δεύτερη εναγόμενη εταιρία περιορισμένης ευθύνης είναι φορέας-διαχειριστής της ιστοσελίδας (site) με την επωνυμία …gr. Ότι κατά τις αναφερόμενες στην αγωγή ημεροχρονολογίες, ο πρώτος εναγόμενος ανάρτησε στην ως άνω ιστοσελίδα του και ειδικότερα στην δική του στήλη με την επωνυμία Ν.Τ. τα επίσης αναφερόμενα στην αγωγή συκοφαντικά και εξυβριστικά για το πρόσωπό του κείμενα, χωρίς προηγούμενα να ελέγξει ως όφειλε την αλήθεια των πληροφοριών και των ειδήσεων. Ότι κάτω από τα κείμενα που ανάρτησε ο πρώτος εναγόμενος επέτρεψε και ενέκρινε τον σχολιασμό από τρίτους επισκέπτες της ιστοσελίδας, οι οποίοι τον εξυβρίζουν και τον συκοφαντούν. Ότι με τον τρόπο αυτό ο πρώτος εναγόμενος έθιξε εν γνώσει του την προσωπικότητα, την τιμή και την υπόληψη του ενάγοντος και εξέθεσε σε κίνδυνο την πίστη, το επάγγελμα και το μέλλον του. Με βάση αυτά τα περιστατικά, όπως περισσότερο αναπτύσσονται με το κρινόμενο δικόγραφο –μετά από νόμιμο περιορισμό του αιτήματος της με την τροπή αυτού σε αναγνωριστικό, με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του ενάγοντος στο ακροατήριο, που καταχωρήθηκε στο οικείο πρακτικό (άρθρα 294 εδ. α΄, 295 παρ. 1 εδ. β΄ και 297 ΚΠολΔ) ζητεί Α) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να άρουν την προσβολή της προσωπικότητάς του με την απόσυρση των προσβλητικών κειμένων που έχουν αναρτήσει στην ως άνω ιστοσελίδα καθώς και των συνημμένων σε αυτά τα κείμενα σχολίων. Β) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να παραλείπουν στο μέλλον τη δημοσίευση κειμένων προσβλητικών για το πρόσωπό του και Γ) να αναγνωρισθεί ότι υποχρεωθούν οι εναγόμενοι εις ολόκληρον ο καθένας να του καταβάλουν ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη ποσό 250.000 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση. Ζητά επίσης να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινώς εκτελεστή καθώς και να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στα δικαστικά του έξοδα.

Όπως προκύπτει από τις προσκομιζόμενες με επίκληση επικυρωμένες εκτυπώσεις των υπό κρίση αναρτήσεων τα ένδικα κείμενα αναρτήθηκαν στο ιστολόγιο του πρώτου εναγομένου με την διαδικτυακή διεύθυνση http:blog… Επομένως, η υπό κρίση αγωγή δεν υπάγεται στην ειδική διαδικασία του άρθρου 681Δ ΚΠολΔ, με την οποία έχει εισαχθεί προς συζήτηση, αλλά στην τακτική διαδικασία, που είναι η προσήκουσα, καθόσον, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρθηκαν στη μείζονα σκέψη της παρούσας, η επικαλούμενη από τον ενάγοντα προσβολή της προσωπικότητάς του, η συκοφάντηση, δυσφήμηση ή εξύβριση του προσώπου του, φέρεται να έλαβε χώρα με τα κείμενα που ανήρτησε ο πρώτος εναγόμενος στο ιστολόγιο (blog) που διαχειριζόταν και με τα σχόλια τρίτων που ο πρώτος εναγόμενος διατήρησε σε αυτό. Έτσι, σύμφωνα με όσα εκτίθενται στην αγωγή, η προσβολή δεν έλαβε χώρα με δημοσίευμα στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, αλλά με τρόπο διαφορετικό, με αποτέλεσμα η υπό κρίση διαφορά να υπάγεται στην τακτική διαδικασία. Το παρόν Δικαστήριο δεν δύναται να κρατήσει την υπόθεση και να την εκδικάσει κατά την προσήκουσα διαδικασία, κατά την ευχέρεια που του παρέχεται από το άρθρο 591 παρ. 2 ΚΠολΔ, καθώς δεν τηρήθηκαν οι δικονομικοί κανόνες για την απαιτούμενη κατά την τακτική διαδικασία προδικασία.

Ειδικότερα, αφενός μεν δεν τηρήθηκε η επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης απόπειρα εξώδικης επίλυσης της διαφοράς κατά τα άρθρα 214Α ΚΠολΔ, επιπλέον δε οι διάδικοι δεν κατέθεσαν τις προτάσεις, τα σχετικά με αυτές έγγραφα και την προσθήκη σε αυτές κατά τις προβλεπόμενες από το άρθρο 237 ΚΠολΔ προθεσμίες, αλλά, όπως αποδεικνύεται από τις επισημειώσεις του Γραμματέα αυτού του Δικαστηρίου, οι μεν προτάσεις κατατέθηκαν στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, η δε προσθήκη κατατέθηκε μετά τη συζήτηση (στις 23 Απριλίου 2010). Συνεπώς, μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου, αλλά και κατά παραδοχή του σχετικού ισχυρισμού των εναγόμενων, η συζήτηση της κρινόμενης αγωγής πρέπει να παραπεμφθεί σε άλλη συνεδρίασή του, προκειμένου να συζητηθεί κατά την προσήκουσα τακτική διαδικασία, ενόψει δε του ότι η απόφαση αυτή δεν είναι οριστική, όπως ανωτέρω εκτέθηκε, δεν θα περιληφθεί σε αυτή διάταξη για τα δικαστικά έξοδα.

[Παραπέμπει την υπόθεση για εκδίκαση κατά την τακτική διαδικασία.]

Πηγή : NBBLOG 09/01/2012 5:47 pm

Υποχρεωτικά από 9/1/2012 τα ενεργειακά πιστοποιητικά και στις μισθώσεις ακινήτων

Υποχρεωτικά από 9/1/2012 τα ενεργειακά πιστοποιητικά και στις μισθώσεις ακινήτων

Ενεργειακά πιστοποιητικά πρέπει να προσκομίζουν από 9/1/2012 οι ιδιοκτήτες ακινήτων στις Εφορίες προκειμένου να νοικιάσουν ακίνητα καθώς η σχετική υποχρέωση που ίσχυε από πέρυσι για τις αγοραπωλησίες επεκτείνεται και στις μισθώσεις. Το κόστος έκδοσης των πιστοποιητικών κυμαίνεται από 1 – 2,5 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με τη χρήση του ακινήτου, και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών ζητά, εφόσον δεν εισακούστηκε το αίτημα για αναβολή του μέτρου, να μειωθούν οι αμοιβές των μηχανικών που εκδίδουν τα πιστοποιητικά.

Συγκεκριμένα, οι κατώτατες αμοιβές που έχουν καθοριστεί να μετατραπούν σε ανώτατες.

Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης κατατάσσουν κτίρια ή μεμονωμένες ιδιοκτησίες σε βαθμίδες ανάλογα με τις ανάγκες κατανάλωσης ενέργειας ώστε ο χρήστης του ακινήτου να γνωρίζει τις δαπάνες που θα κληθεί να καταβάλει. Έτσι, ένα κτίριο με μονώσεις, διπλά τζάμια, σύγχρονο καυστήρα κλπ. κατατάσσεται σε ανώτερη βαθμίδα σε σχέση με άλλα που δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με ενημερωτική εγκύκλιο της ΠΟΜΙΔΑ, από σήμερα οι Δ.Ο.Υ. δεν θα παραλαμβάνουν νέα μισθωτήρια προς κατάθεση, με μεταγενέστερη ημερομηνία υπογραφής, αν δεν αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και δεν προσκομίζεται μαζί και αυτό για επίδειξη στη Δ.Ο.Υ.

Από την υποχρέωση έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού εξαιρούνται:

1. Νέες μισθώσεις κτισμάτων (κατοικιών-επαγγ/κών) συνολικής επιφανείας κάτω των 50 τ.μ.

2. Παρατάσεις παλαιών μισθώσεων με τον ίδιο ενοικιαστή.

3. Τροποποιήσεις όρων υφισταμένων μισθώσεων (π.χ. μειώσεις καταβαλλομένων ενοικίων).

4. Μισθώσεις κάθε είδους γηπέδων (οικοπέδων και αγροτεμαχίων) χωρίς κτίσματα.

5. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που στεγάζουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, παρασκευαστήρια, υπηρεσίες με σημαντικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και τα εργοστάσια, οι βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, τα συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, τα βαφεία, τα ξυλουργεία, τα παρασκευαστήρια τροφίμων, τα καθαριστήρια, τα σιδερωτήρια, τα οργανωμένα πλυντήρια ρούχων, τα αυτοτελή κέντρα μηχανογράφησης καθώς και τα εργαστήρια ερευνών και εκπαίδευσης, διυλιστήρια και οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας.

6. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση αγαθών, φύλαξη αντικειμένων ή στέγαση ζώων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και οι γενικές αποθήκες, οι αγροτικές αποθήκες, τα λιμενικά υπόστεγα, οι αποθήκες καταστημάτων (αλλά και κατοικιών), οι αποθήκες μουσείων, σταύλοι, βουστάσια, χοιροστάσια, ορνιθοτροφεία κλπ.

7. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων για στάθμευση αυτοκινήτων, δικύκλων ή τρικύκλων, πρατήρια υγρών καυσίμων και πλυντήρια αυτοκινήτων.

Η ΠΟΜΙΔΑ επισημαίνει εξάλλου την ανάγκη να καταργηθεί το σύστημα κατωτάτων αμοιβών των ενεργειακών επιθεωρητών (αλλά και κάθε άλλης υποχρεωτικής αμοιβής) οι οποίες όπως αναφέρει καθορίστηκαν από το ΥΠΕΚΑ μετά από διαβούλευση αποκλειστικά με τους εκπροσώπους των ενδιαφερομένων επαγγελματιών και χωρίς καμία συζήτηση με την Ομοσπονδία μας. Υποστηρίζει δε ότι με την επιβολή ΠΕΑ «προστίθεται ένα ακόμη βάρος στις πλάτες των ιδιοκτητών σε περίοδο κρίσης στη μισθωτική αγορά, με χιλιάδες ξενοίκιαστα σπίτια και καταστήματα και ενώ η κυβέρνηση εφαρμόζει πολιτική φορολογικής τρομοκρατίας στα ακίνητα».

Οι αμοιβές των ενεργειακών επιθεωρητών έχουν καθοριστεί ως εξής( σε κάθε περίπτωση (εξαιρούνται οι αποθήκες-θέσεις στάθμευσης):

- Πολυκατοικίες με χρήση κατοικίας 1 ευρώ το τ.μ. με ελάχιστη αμοιβή 200 ευρώ για ολόκληρο το κτίριο.

-Μονοκατοικίες 1,5 ευρώ το τ.μ. με ελάχιστη αμοιβή 200 ευρώ για μονοκατοικία 50 τμ. και άνω.

-Διαμερίσματα πολυκατοικιών 2 ευρώ το τ.μ. με ελάχιστη αμοιβή 150 ευρώ για διαμέρισμα 50 τμ. και άνω.

-Γραφεία-καταστήματα 2,5 ευρώ το τ.μ. έως 1000 τ.μ. με ελάχιστη αμοιβή 300 ευρώ για χώρο 50 τμ. και άνω και 1,5 ευρώ το τ.μ. για το εμβαδόν πέρα των 1000.

Πηγή: H Kαθημερινή, 9.1.2012